nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

NUHs retningslinjer

 

Retningslinjer del A for NITOs etatsgrupper
Vedtatt i hovedstyret 17. – 18. november 2003


1. Formål

Formålet med gruppen er innenfor lov og avtaleverk å

  • ivareta, koordinere og fremme bedriftsgruppenes og medlemmenes felles saker og interesser overfor etatens ledelse
  • utøve samarbeid med andre organisasjoners tillitsvalgte på dette nivå.
  • bidra til å utforme NITOs politikk innenfor etatens relevante områder

2. Gruppens sammensetning/medlemmer/navn

Alle bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer som regnes innenfor etaten utgjør til sammen etatsgruppen.
Retningslinjene del B definerer nærmere hvilke virksomheter, kontorer, enheter, arbeidssteder og medlemmer som inngår i etaten.
Gruppens navn er NITO ”etatens navn” eller en kortform av etatens eller konsernets navn; f.eks, NITO Skole, NITO Veg osv.

3. Styret/tillitsvalgte

Å rsmøtet i etatsgruppen velger et styre med leder for gruppen. Styret skal gjenspeile bedriftsgruppene og bør ikke bestå av flere enn 7 medlemmer.
Suppleanter til styret (personer som tiltrer styret dersom ett eller flere styremedlemmer går ut av styret med varig virkning) velges i tillegg.
Retningslinjene del B definerer antallet og sammensetning av styret i den enkelte gruppe.

4. Møter

Gruppen avholder årsmøte hvert år. Årsmøtet kan kombineres med et faglig tema som er aktuelt for gruppen. Representasjonsrett og stemmegivning til årsmøtet fastsettes i retningslinjene del B.

Styremøter avholdes minimum 2 ganger per år.
NITO-medlem som av de ansatte er valgt til konsernets styre eller bedriftsforsamling, kan møte på gruppens styremøter og årsmøter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

5. Hovedoppgaver/forhandlinger

Hovedoppgavene for etatsgruppen er forankret i de lover, avtaler og regler som gjelder for etaten.
Gruppen kan føre forhandlinger og opprette/revidere avtaler som gjelder generelt for to eller flere av bedriftsgruppene innen etaten.
Gruppen skal gjennomføre drøftinger og forhandlinger i henhold til hovedavtale og andre samarbeidsbestemmelser innen etaten. Gruppen har et særlig ansvar ved omstruktureringer.

6. Økonomi/finansiering

Gruppens styre bør søke arbeidsgiver om driftsmidler.
Gruppene tildeles økonomisk støtte i hht retningslinjer utarbeidet av hovedstyret

7. Endringer i retningslinjene

Retningslinjene del A vedtas av hovedstyret og er felles for alle etatsgrupper og kan ikke endres av gruppen.
Forslag til endringer i retningslinjene del B kan vedtas av gruppen med 2/3 flertall på årsmøtet. Endringer kan gjennomføres under forutsetning av hovedstyrets godkjenning.

8. Forhold til NITO

Etatsgruppen skal oversende kopi av protokoll fra årsmøtet til NITO.
Det tilligger sekretariat å godkjenne opprettelse eller nedleggelse av en etatsgruppe.

9. Oppløsning

Anmodning om oppløsning av gruppen kan skje ved 2/3 flertall på årsmøtet. Anmodningen oversendes sekretariatet
Ved oppløsning tilfaller gruppens midler bedriftsgruppene i forhold til antall medlemmer.
Arkiv og andre eiendeler tilfaller NITO.

 

Retningslinjer del B
for NITOs etatsgruppe ved universiteter og høgskoler (NUH)

Retningslinjer del B er tilpasninger til Retningslinjer del A for NITOs konsern- og etatsgrupper, vedtatt i hovedstyret 21.02.2000 og må sees i sammenheng med disse.

Retningslinjer del B ble vedtatt på årsmøte i NITOs etatsgruppe ved Universiteter og Høgskoler (NUH) 14.06.2000 og godkjent av NITOs hovedstyre i brev datert 12.10.2000.

Retningslinjer del B ble revidert på NUHs årsmøte 31.05.2015 og godkjent av hovedstyret i e-post datert 10.09.2015.

1 Gruppens sammensetning/medlemmer

Etatsgruppen omfatter alle NITOs bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer ved universiteter, vitenskapelige- og regionale høgskoler under Kunnskapsdepartementet (KD).

2 Årsmøte - Valg

Årsmøte avholdes hvert år, normalt i kombinasjon med et faglig tema som er aktuelt for gruppen. Skriftlig innkalling med styrets forslag til dagsorden sendes i brev eller via e-post til stemmeberettigede bedriftsgrupper med minst 14 dagers varsel.
Dagsorden på møtet skal inneholde følgende saker:

1. Beretning og regnskap
2. Innkomne saker
3. Arbeidsprogram og budsjett
4. Valg

Skriftlig forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Etatsgruppens styre gir bedriftsgruppene varsel minst to måneder før årsmøtet.

Bedriftsgrupper med minimum 6 medlemmer har møterett. Antall medlemmer registrert i NITOs sentrale dataregister to måneder før årsmøtet legges til grunn. Antall delegater bestemmes av gruppens medlemstall etter følgende tabell:

6 - 40 1 delegat
41 - 80 2 delegater
81 - 160 3 delegater
Over 160 4 delegater

Antall stemmer er lik antall delegater. Dersom en bedriftsgruppe stiller med færre antall delegater enn tillat, fordeler bedriftsgruppen stemmene mellom gruppens fremmøtte delegater.

Intensjonen er å kunne invitere aktive tillitsvalgte fra flest mulig av våre campus. Bedriftsgruppene gis anledning til selv å oppnevne sine delegater, men det forutsettes at grupper med mer enn en delegat etterstreber å fordele sin representasjon blant tillitsvalgte ved bedriftsgruppens campuser.

Observatører og medlemmer av etatsforeningens styre som ikke representerer en bedriftsgruppe, møter med tale- og forslagsrett men uten stemmerett på årsmøtet. En representant fra valgkomiteen, fortrinnsvis lederen, har møteplikt på årsmøtet uten stemmerett.

Etatsgruppens styre velges på årsmøtet (jfr. pkt 3). Lederen velges særskilt, og er hovedtillitsvalgt i etaten.

Styret skal foruten lederen bestå av 4 medlemmer pluss 2 suppleanter. Fordeling på
universiteter, høgskoler, fagområder, geografi og kjønn skal etterstrebes.

Styrets funksjonstid er 2 år, således at tilnærmet halvparten av styrets medlemmer velges hvert år.

Årsmøtet velger 2 revisorer. Revisorene velges for 2 år og trer ut vekselvis hvert år.

Årsmøtet velger også en valgkomite hvert år. Valgkomiteen skal bestå av leder og 2 medlemmer, der både universitetene og de regionale høgskolene skal være representert. Valgkomiteens leder velges særskilt.

Alle valg og avstemminger, med unntak av forslag til endringer i disse retningslinjene (jfr. pkt. 7 i del A), avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valg og avstemminger ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret i etatsgruppen vedtar det eller når minst halvparten av årsmøtets stemmer krever det.

3 Etatsgruppens styre

Styret skal arbeide med saker som er nedfelt i arbeidsprogrammet for perioden og som er av interesse for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Styret skal også virke som et samordnende ledd for bedriftsgruppene i etaten, og skal på eget initiativ eller gjennom bedriftsgruppene fremme saker som er av interesse for gruppene og for det enkelte medlem.
Styret bør ha denne sammensetningen: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Bortsett fra lederen konstituerer styret seg selv.

Styret kan selv velge et arbeidsutvalg som består av 3 personer, hvorav lederen er selvskreven.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Lederen innkaller til styremøte når hun/han finner grunn til det, eller når minst 3 styremedlemmer krever det. Referat fra styremøtene sendes bedriftsgruppene.

4 Økonomi

Etatsgruppens styre søker NITO om økonomisk støtte.