nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

Informasjon fra NUH - nyhetsarkiv

 

Rammeplanen for ingeniørutdanningene revideres (04.10.2010)

Forslag til revidert rammeplan er utarbeidet av et departementsoppnevnt utvalg som en følge av NOKUT's evaluering av ingeniørutdanningen.

Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning er nå ute til høring. I NUH's høringssvar sier vi oss i hovedsak tilfreds med rammeplanen, men er særlig bekymret for om det vil finnes midler til å tilpasse programmenene til de ulike studieprogrammene.

Utkast til forskrift
Ingeva NUH's høringssvar

 

Konferanse om ingeniørutdanning (01.09.2010)

Evaluering av norsk ingeniørutdanning - 2 år etter
12. - 13. Oktober, Quality Hotel 33, Oslo

NITO og Forskerforbundet arrangerer felles konferanse om ingeniørutdanning to år etter NOKUT-evalueringen. Tema for konferansen vil være revisjon av rammeplan for ingeniørutdanning og innføring av kvalifikasjonsrammeverk i studie og fagbeskrivelser, valg og bortvalg av realfag og suksessfaktorer for gjennomstrømning ved ingeniørstudiet. Vi vil også se på den 3-årige ingeniørens rolle i samfunnet - kvalitet og kvantitet med innspill fra vårt naboland, Sverige, samt fra norsk industri og kommunal virksomhet.

Målgruppe for konferansen er ansatte ved landets ingeniørutdanninger. NITO har et begrenset antall friplasser for medlemmer av NUH hvor vi også dekker reise- og oppholdsutgifter.

Mer info og påmelding: www.nito.no/utdanningskonferanse  

Vi oppfordrer tillitsvalgte i NUH å delta på konferansen

 

NUHNUHs årsmøte og etatskonferanse 2010 (05.06.2010)

NUH holdt årsmøte og etatskonferanse på "Crown of Scandinavia" onsdag 2. - fredag 4. juni. På årsmøtet ble Anne Gravdahl, Universitetet for miljø- og biovitenskap, valgt til ny leder.

Anne avløste Tor Olaf Berger som har fungert som leder i 12 år! Hun er etatsgruppens første kvinnelige leder. Som ny suppleant valgte årsmøtet Ann-Kristin Tveten, Høgskolen i Ålsesund. På konferansen hadde vi besøk av bl.a. NITOs visepresident, Trond Markussen og Arild Raftevoll og Siw Tyldum, FU stat. Les mer om konferansen, inkl. temaer og gruppearbeid.

 

NITOs visepresident, Trond Markussen, i samtale med Anne og Tor Olaf

Kommentarer til ”Handlingsrom for kvalitet” og til informasjonsmøte hos Akademikerne 020310 ved Marianne Harg og Kyrre Lekve (06.03.2010)

Overlevering av "Handlingsrom for kvalitet"Tore Aasland/KD satte i september ned en arbeidsgruppe med mandat å vurdere det som oppfattes som misforholdet mellom økte tildelinger til universiteter og høgskoler og sektorens tilbakemeldinger om et opplevd mindre handlingsrom. Arbeidsgruppen leverte den 25. februar sin rapport. Denne er kommentert av statssekretær Kyrre Lekve i Presidentens blogg.

Det er veldig positivt at KD tar initiativ til dette arbeidet. Det gjør oss optimistiske – vi har tro på at KD sammen med U&H-sektoren kan klare å øke handlingsrommet. Det må ha vært en diplomatisk øvelse av dimensjoner å komme frem til enighet i gruppen. I forhold til tid som var avsatt til arbeidet holder rapporten absolutt mål. Gruppens leder, Marianne Harg har også vært god på å hente informasjon og ideer fra grupper som ikke er representert i det noe topptunge utvalget. Også vi har fått anledning til å diskutere problemstillingen med Harg.

RapportenEtter at rapporten kom ut har det vært mye fokus på bruk av midlertidig arbeidskraft – det er både et problem og et gode at vi har så mange midlertidig ansatte. Det er godt at det nå endelig tas tak i det. Vi synes også det er flott at KD vil gå gjennom rapporteringen for å finne ut hvor det kan kuttes.  Mange tidstyver kan fjernes der. Samtidig noterte man seg at KD nå pålegger sektoren å opprette næringslivsråd….

Grunnforskning er såvidt nevnt i anbefalingen i kap 5.5 i handlingsrom-rapporten. Det er virkelig vanskelig å få støtte til grunnforskning som samfunnet ikke umiddelbart kan se nytten av. Det er også en utfordring å finne sammenhengende tid til forskning. Gruppen peker på mange faktorer som årsaker til det. En faktor som jeg ikke kan se at det vises til er endringen i mengde studentveiledning i forbindelse med Kvalitetsreformen, som i praksis har ført til at studentene forventer at de til enhver tid kan ha tilgang på hjelp når de står fast. Vi opplever at studentene forventer at det maksimalt kan gå en dag før de får svar på en e-post. De tar det som en selvfølge at de kan oppsøke oss på kontoret eller forskningslaboratoriet for å få hjelp når som helst.

Vi ønsker spesielt å vise til den første anbefalingen i kapittel 5.2: ”Det er nødvendig med en gjennomgang av kategoriene for finansiering av studieplasser” samt den første anbefalingen i kapittel 5.4.2: ”Kostnadene for stipendiater bør gjennomgås med sikte på finansiering som er mer i samsvar med reelle kostnader.” Hos Akademikerne tirsdag 02.03.10 ble det kommentert fra en som representerte økonomiutdanningene at han så på det som et stort problem at det opprettes mange nye studieplasser innen økonomifagene. Han var bekymret for kvaliteten på studietilbudet. Inntil vi får et finansieringssystem som tar høyde for at kostnadene ved eksperimentelle fag er vesentlig høyere enn ikke-eksperimentelle fag vil fagområder som økonomi fortsette å øke på bekostning av naturvitenskapelige fagområder. Det er nettopp naturvitenskapelige kandidater Norge har underskudd av. Arbeidsgruppen anbefaler at det tas en gjennomgang av kategoriene for finansiering av studieplasser. Per i dag får universitetene 30000 for en bachelor i økonomi og 38000 for en bachelor i eksperimentelle fag. Undervisning i eksperimentelle fag krever tilgang på instrumentering og teknisk assistanse som langt overskrider differansen på 8000 kr!

Jeg sitter dessverre igjen med en følelse av at Lekve anbefaler U&H-sektoren til å ty til oppsigelser for å finne handlingsrom for strategiske forskningsområder. Jeg håper jeg tolket deg feil. Endringsvillighet er vel og bra og bør være et produkt av positiv påvirkning fra ledelsen. SAK-midlene fra KD er også eksempel på hvordan endringsvilligheten bedres. Det er absolutt ikke klokt å gjøre det enda mindre attraktivt å jobbe i akademia ved å svekke oppsigelsesvernet. Prestasjonskrav og konkurransefaktor oppleves allerede som skyhøyt blant vitenskapelig ansatte i tillegg til at lønnsnivået er pinlig lavt for nesten samtlige ansatte i sektoren.

Undertegnede er bare en ”ingeniør på gulvet” med minimal tid til å dypdykke i interessante rapporter og økonomiske beregninger. Men jeg representerer nesten 1000 ingeniører gjennom NITOs etatsgruppe for universiteter og høgskoler som jeg er nestleder i. Vi kjenner hverdagene og handlingsrommet på universitetene og høyskolene godt.

Les arbeidsgruppens rapport

Med vennlig hilsen
Anne Gravdahl
Nestleder NITO-NUH

 

Ph.d.-program i anvendte mikro- og nanosystemer ved Høgskolen i Vestfold akkreditert (25.02.2010)

HiVe

Doktorgradsprogrammet ph.d. i anvendte mikro- og nanosystemer ved Høgskolen i Vestfold ble akkreditert av NOKUT 18. februar.

Programmet tilfredsstiller alle kravene til akkreditering slik de er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning.

Det forutsettes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet. Komiteens evaluering og konklusjoner kan leses i komiteens rapport.

 

NITO-konferansen og Sentrale avtalekonferanser 2010 (15.02.2010)

SAK2010Årets sentrale avtalekonferanse går av stabelen 11. - 12. mars 2010 på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen. Tema for konferansen er tariffoppgjøret 2010.

NUH deltar på konferansen med to deltakere og representerer NITOs 900 medlemmer ved våre universiteter og høgskoler. På konferansen vil de viktigste tariffspørsmålene bli drøftet.  Her vil vi også kunne belyse de utfordringene vi har i vår sektor.

Se mer informasjon om konferansen på http://www.nito.no/organisasjon/Styre-og-ledelse/NITO-konferansen-og-sentrale-avtalekonferanser-SAK/

 

Omstruktureringer i universitets- og høgskolesektoren (27.11.2009)

I UH sektoren pågår en rekke omstruktureringer, noen med formål om sammenslåing, andre med mål om mer formalisert samarbeid. De aller fleste prosessene har fått eller vil få store konsekvenser for de ansatte.

Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og Norges Veterinærhøgskole skal som likeverdige parter på mest mulig hensiktsmessig måte samorganiseres på Ås og Veterinærinstituttet skal samlokaliseres med dette nye universitetet. Informasjon om prosessen finnes her: http://www.veths.no/105/Fusjonsprosessen/ og http://www.lifesciences.no/

Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) samarbeider med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland om Prosjekt Innlandsuniversitetet. Målet med prosjektet er å kunne sende søknad om universitetsstatus for Universitetet i Innlandet innen 1.1.2012. Informasjon om denne prosessen finnes her: http://www.innlandsuniversitetet.com/

Oslofjordalliansen er et samarbeid mellom Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Buskerud. Mer om dette samarbeidet her: http://www.umb.no/oslofjordalliansen og http://www.teknologi.no/

I Tromsø er fusjonen av universitetet og høgskolen nylig gjennomført. ved Høgskolen i Harstad diskuteres muligheten av å gå inn i den nye konstallasjonen. Høgskolen i Alta har også vært nevnt i denne sammenhengen. Mer om fusjonen i Tromsø kan leses her: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/fusjonen

Tillitsvalgte ved Universiteter og Høgskoler som er under omstilling oppfordres spesielt til å delta på kurs 3. – 5. Februar 2010 som arrangeres av Akademikerne. Konferansen skal ha som tema omstilling i universitet- og høyskolesektoren. Ta kontakt med bedriftsgruppeleder ved din arbeidsplass dersom det er interessant for deg å delta på dette kurset.

NB: Konferansen som er nevnt i avsnittet over er utsatt, og vil trolig bli holdt til høsten. Informasjon om dette kommer senere.

Nybygg til vitensenter (01.11.2009)

NITO meldte for mange år siden sin bekymring for kommende ingeniørmangel, delvis med bakgrunn i ungdoms manglende interesse for realfag og teknologi. Siden da har mange parter lagt ned en betydelig innsats for å bedre rekrutteringen til disse fagene.

NNV nybyggNITO har fått etablert ”Teknologi og design” som eget fag i grunnskolen, og har satt seg som mål at teknologi og forskningslære skal tilbys som programfag ved alle videregående skoler.

NITO har også støttet opprettelsen av vitensentrene som er laget etter modell fra England. Vitensentrene i Norge er blitt populære, og blir stadig flere og bedre. NITO Troms var en av stifterne da Vitensenteret i Nord-Norge ble etablert i 2002, og har siden støttet senterets arbeid. Nå har dette vitensenteret fått godkjent planer om nybygg. Spaden er allerede satt i jorda, og bygget skal være innflyttingsklart i januar 2011.

Se avisartikkel:
http://nuh.idi.ntnu.no/info/NNV-Artikkel-231009.pdf
fullstendig prosjektbeskrivelse:
http://nuh.idi.ntnu.no/info/NNV_pres_low.pdf
informasjon om alle vitensentrene i landet:
http://www.vitensenter.no/

 

NITO kongressen 2009 (28.09.2009)

fra Kongressen 2009Etats- og konserngrupper på mer enn 500 medlemmer ble for første gang innbudt til NITO-kongressen som en prøveordning. Om ordningen blir permanent vil vi først vite når saken blir formelt tatt opp på neste kongress i 2012. Som representant for NUH på årets kongress stilte Tor Olaf Berger, NUHs leder.

En av de viktigste sakene på kongressen var å utarbeide nye strategier for NITO. Det ble foreslått nye strategier under følgende seks hovedområder: Lønn og arbeidsvilkår, fag og karriere, rekruttere og beholde, utdanning, verdiskapning og teknologiutvikling og samfunnskontakt. I tillegg ble det vedtatt å beholde samme fyrtårnsak som under foregående periode: Energi i et miljøperspektiv. Detaljer om strategiene finnes i protokollen for kongressen: http://www.nito.no/kongressprotokoller

Av saker som er av spesiell interesse for NUH kan det nevnes at Siw Tyldum, leder av forhandlingsutvalget i stat, ble valgt inn i hovedstyret. Ellers ble det vedtatt et punkt om representasjon på de sentrale avtalekonferanser hvor etatsgruppene kan stille med et antall representanter avhengig av medlemsmassen til etatsgruppene. For NUHs vedkommende blir det to representanter som tidligere. Nytt er det at avdelingene kan stille med en representant så sant de har en eller flere medlemmer som ikke er representert via etatsgruppene.

Til sist skal det nevnes at saken om organisasjonsmessige endringer naturlig nok opptok delegatene på kongressen. Det ble vedtatt at hovedstyret skal legge fram en sak om dette på neste kongress i 2012. Forslag til endringer skal ut til høring i etats- og konserngrupper og til avdelingene så dette kommer vi helt sikkert tilbake til ved en senere anledning.

 

Marit StykketNytt Hovedstyre valgt på Kongressen (27.09.2009)

Marit Stykket ble i dag hjenvalgt som NITOs President og Trond Markussen som Visepresident.

 

De får følge av disse i det nye Hovedstyret:

Gjenvalgte
hovedstyremedlemmer

Nye
hovedstyremedlemmer

Tor Simonsen
Inger Annie Moe
Håkon Eidesen
Trond Smaavik

Siw TyldumSiw Tyldum (leder av FU Stat)
Robert Gærnæ
Stig Lægreid
Wenche Fivesdal
Per Erik Løvholm

 

NITOs hederstegnJohn GrønliHederstegn tildelt John Grønli (26.09.2009)

På Kongressens nest siste dag ble NITOs hederstegn utdelt til 11 tillitsvalgte, blant disse er John Grønlie, Universitetet i Stavanger.

Denne utmerkelsen tildeles medlemmer som har stått tilknyttet NITO i lengre tid og tatt aktivt del i organisasjonens arbeid. Det må foreligge minimum 15 års virke for å komme i betraktning, og blant vervene bør det også være et sentralt verv.

John har vi sett i aksjon i en lang rekke verv, både sentralt og lokalt. Blant vervene han har nå finner vi han i NUHs styre. Vi gratulerer!

 

NITO Kongressen 24. – 27. september 2010 (08.09.2009)NITOs kongress 2009

NITOs 3. ordinære kongress avholdes i år på Gardermoen. Etatsgrupper med mer enn 500 medlemmer er invitert med tale- forslagsrett som en prøveordning. Dette betyr at lederen i NUH, Tor Olaf Berger i år representerer NUH på kongressen.

En av sakene som kommer opp på kongressen, og som berører vår etatsgruppe, er sak nr 11 –organisasjonsmessige endringer. Her foreslår styret nye retningslinjer for deltakelse på de sentrale avtalekonferansene. Endringene gjelder i første rekke andre avtaleområder og konserngrupper. Derimot foreslås det at hovedstyret ”bes vurdere å fremme lovforslag til kongressen 2012 om at etats- og konserngrupper over en viss størrelse kan delta på kongressen med tale- og forslagsrett på samme måte som FUene.”
Forslagene skal først ut på høring, så denne saken får NUH til behandling i løpet av neste kongressperiode.
Ellers er det NITOs strategier som i stor grad vil stå i fokus på kongressen. Hovedstyret foreslår at det fortsatt skal være to hovedstrategiområder – medlemmer og samfunn – og en rekkeunderområder.

Mer om strategiforslagene og andre saker til kongressen finner man på NITOs web-sider. Man må være logget på for å komme inn på disse sidene.

 

Ordstyrer: Arild Raftevold

NUH holdt etatskonferanse og årsmøte 3. - 5. juni 2009 (08.06.2009)

Konferansen og årsmøtet ble holdt på DFDS ”Pearl of Scandinavia” mellom Oslo og København. Med oss på hele eller deler av konferansen var NITOs president Marit Stykket, leder av FU-S Siw Tyldum og medlem av FU-S Arild Raftevoll.

webredaktørenEtatskonferansen ble åpnet av NUHs leder Tor Olaf Berger, og fortsatte ved at NITOs president Marit Stykket redegjorde for aktuelle saker i hovedstyret, bl.a. om saker som kommer opp i kommende Kongress.

Senere fortalte leder i FU-S (Forhandlingsutvalget-Stat) Siw Tyldum hvordan det gikk i lønnsforhandlingene hvor de nå var inne i sluttfasen av en uvanlig mekling. Delegatene hadde god anledning til å komme med spørsmål og kommentarer til lønnsstatistikkene som var blitt presentert i tilknytning til hennes innlegg. Arild Raftevoll fra FU var med oss hele tiden, mens Siw måtte gå i land før båten la fra kai.

På årsmøtet deltok 16 representanter fra bedriftsgruppene, der vanlige årsmøtesaker sto på programmet. Arnfinn Kvarsnes trakk seg fra styret etter 20 år, hvor han har vist stort politisk engasjement og har vært en pådriver i mange saker og høringer. Som nytt styremedlem ble John Grønli (UiS) valgt.

I løpet av konferansen kunne Arild informere om at meklingen til slutt førte til videreføring av de viktigste delene av tjenestepensjonen. Se oppslag fra nito.no: Pensjonen i havn - Dette betyr lønnsoppgjøret for deg

NUHs etatskonferanse 2009
Delegatene viste stor iver og engasjement i gruppearbeidet (teambuilding).

KN

 

Streik? (27.05.2009)tre tall

Årets tarifforhandlinger i staten har i lang tid vært omtalt som ”Pensjonsforhandlingene”. Mange av oss var bekymret i slutten av april for at vi måtte gå til konflikt da arbeidsgiver så ut til å styre mot mekling. Nå går meklingen ett døgn på overtid.

NUHs leder, Tor Olaf Berger, uttaler at han ikke er overrasket over at meklingen har vært vanskelige og nå foregår på overtid.
- Dette temaet mener vi ikke egner seg til å avgjøres via mekling i sene nattetimer. Det er derfor skuffende at en ikke valgte å starte forhandlingene tidligere og legge mer kraft i å skape større progresjon i arbeidet. Ansvaret for manglende fremdrift må Staten påta seg.

Statspensjonsordningen er under press, og det er skapt et inntrykk av at den er en gullkantet pensjonsavtale. Slike påstander er sterkt overdrevet. I 2005 gjennomførte FAFO en undersøkelse av pensjonsordningen som konkluderte i at våre ingeniørgrupper taper på ordningen med offentlig pensjon. Det hevdes at vi har lavere årslønn for å oppveie fordelene med statspensjonen. Tor Olaf sier at forskjellen mellom våre statsansatte medlemmer og tilsvarende grupper i privat sektor er uakseptabelt stor.

- FAFO-rapporten konkluderte med at forskjellen var størst for de med fire års utdanning eller mer. I 2005 utgjorde forskjellen 148 000 kroner. Vår president, Marit Stykket uttalte den gangen at hun var overrasket over resultatet:  ” En god offentlig tjenestepensjonsordning veier ikke på noen måte opp for et lavere lønnsnivå sett i et livsløpsperspektiv”, siterer Tor Olaf.

NITO ønsket denne undersøkelsen velkommen fordi Hovedstyret hadde en mistanke om at de offentlige tjenestepensjonsordningene var "verdsatt" høyere enn det i realiteten var grunn til.

Tor Olaf konstaterer bestemt at både lønn og pensjon anses som en del av arbeidsavtalen med Staten.
- Lønnsgapet mellom stats- og privatansatte ingeniører er allerede for stort selv om tjenestepensjonen tas med i regnestykket. Vi vil ikke ha en forringet pensjon uten at tapet fullt ut kompenseres over lønnsslippen. 

-Tjenestepensjonen vår har vært forhandlet frem i samspill mellom partene gjennom mange år. Det har gitt en forutsigbar pensjonsordning vi vil beholde. Og nå handler det om tre tall: 30 – 65 – 66. Vi skal beholde 30 års opptjening, det er et viktig krav for ansatte med lang utdanning som har kortere yrkesaktivt liv. Videre må vi kunne gå av ved 65 år med en anstendig pensjon. Og sentralt står kravet om en bruttogaranti for et pensjonsnivå på 66 % av sluttlønn. Å beholde en anstendig og forutsigbar tjenestepensjon er viktig også for oss ved universiteter og høgskoler. NUH støtter våre forhandlere fullt ut i den vanskelige meklingsinnspurten.

Dette er det verdt å streike for!

 

Revidert: 550 nye studieplasser til realfagene (15.05.2009)

I revidert statsbudsjett som ble lagt frem i dag legges det opp til å etablere 3800 nye studieplasser på universiteter og høgskoler. Av disse kommer 550 til matematiske og teknologiske fag.

Dette ser NUH positivt på, men vi frykter at vi, tross en etterlengtet styrkning av basisbevilgningen med 80 millioner, vil se at de nye studlieplassene ikke vil bli fullfinansiert. Et hovedproblem har over mange år vært at sektoren har slitt med trange økonomiske rammer og lite forutsigbare rammevilkår. Basisbevilgningen burde ha vært styrket langt mer enn det legges opp til nå. Mange av de tunge realfagsmiljøene sliter med gammelt, nedslitt og umoderne utstyr. For å skape ny oppgang for næringslivet må det i nedgangstider som nå satses kraftig på å styrke forskningsmiljøene.

Se kommentarer fra Universitets- og Høgskolerådet

 

Positive signaler i forskningsmeldinga (24.04.2009)

Tora Aasland presenterte i dag stortingsmeldingen om forskning - "Klima for forskning". Hun lover at regjeringen vil satse tungt på forskning og utdanning.

Det samme har tidligere regjeringer også sagt, men nå har vi håp om å se resultater i form av en styrkning av universitetene og høgskolene. Regjeringen fokuserer på behovet for å bygge opp forskningskapasiteten på et høyt internasjonalt nivå. Som et av virkemidlene skal doktorgradsutdanningen bedres. Forskningsinstitusjonene loves midler til tidsriktig forskningsutstyr.

Vi forventer at en vesentlig del av den økte satsingen blir forusert mot realfagene og de teknologiske fagene. NUH mener det ikke er nok å finansiere bedre utstyr, vi må også få ressurser til å drifte og vedlikeholde utstyret. Videre er det ikke bare universitetene som har behov for å fornye utstyr og laboratorier. Mange av ingeniørutdanningene sliter også med gammelt utstyr, og enkelte steder har en sett seg nødt til å skjære ned på den praktiske laboratorieundervisningen av økonomiske grunner. Aasland kom med positive utsagn, nå er det viktig for Regjeringen å følge opp med bevilgninger i Statsbudsjettet.

Les om forskningsmeldingadepartementets nettsider.

 

Pensjonsforhandlingene" godt i gang (23.04.2009)

Årets sentrale tariff-forhandlinger vil i stor grad fokusere på tjenestepensjonen og tilpassing av denne til folketrygden.

Det ligger også inne krav om lønnstillegg innen en ramme på 5 prosent, noe vi forventer at Staten innfrir. Staten har gitt beskjed om at deres første tilbud på økonomi vil komme 27. april. Nå brukes forhandlingstiden til å diskutere statspensjonsordningen. For å hjelpe til med å holde orden på begrepene legger vi ut klipp fra NITO Refleks med Fakta: Pensjon på 1-2-3. Les også mer om pensjon på :
www.pensjonsreform.no, www.klp.no, www.spk.no

 

Arild Raftevoll med i FU-Stat (06.03.2009)Arild Raftevoll

NITOs sentrale avtalekonferanse ble avsluttet med valg av nytt forhandlingsutvalg i dag. Ny leder av FU-Stat er Siw Tyldum (Vegvesenet). Ole-Edvin Johansen ogTrine-Lise Lysberg tar fatt på en ny periode i FU. Fra vår sektor er Arild Raftevoll kommet med. Til daglig er han å treffe på IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen.

Resultatet av valget ble:

Siw Tyldum (leder) - Vegvesenet
Arild Raftevoll - Universiteter og høgskoler
Trine-Lise Lysberg - Mattilsynet
Ole-Edvin Johansen - Forsvaret
Jørn Westby - Forsvarsbygg

Suppleanter:
Lars Gunvald Hauan
Cathrine Fjellvang Melvold

Et hovedtema frem mot og i vårens tarifforhandlinger blir utformingen av tjenestepensjonen. 11. mars kommer en innstilling fra et utvalg som kommer til å legge grunnlag for forhandlingene om offentlig tjenestepensjon i lønnsoppgjøret våren 2009.

NITO kommer til å forlange lønnsøkning på 5% i år, men medregnet det uvanlig store overhenget fra i fjor regner vi ikke med at det blir mye igjen å fordele i vår.

 

 

Realfagssatsingen gir resultater. (09.12.2008) TIMSS

I den siste TIMSS-undersøkelsen gjør norske elever det bedre enn i undersøkelsen som ble gjort for fire år siden.
-Det er rom for en forsiktig optimisme. Den mangeårige satsingen på realfag som NITO og andre aktører har gjennomført begynner å gi resultater, sier Tor Olaf Berger, leder av NUH.

Men det er fortsatt langt igjen til våre utdanningssøkende når det nivået vi mener de bør ha i realfag når de forlater grunnskolen og videregående skole viser undersøkelsen.
- NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen viser blant annet at vi har alt for stort frafall fra studiet. En av de viktigste grunnene til frafallet det første semesteret er manglende forkunnskaper i realfag, viser evalueringen. Skal dette bedres må realfagssatsingen videreføres, fortsetter Berger. Det er derfor betryggende at Regjeringen i den nye tiltaksplanen for 2009 vil styrke matematikkundervisningen i grunnskolen.
Les TIMSS-rapporten

 

160 mill. kr ekstra til universiteter og høgskoler (27.11.08)

Statsråd Aasland kommer med 160 mill. kr i det salderte budsjettet for 2008. Vi er glad for at statsråden og regjeringen har lyttet til oss og dette er et viktig signal sier Jarle Aarbakke, leder av UHR.

Statsråden kommer med nyheten i dag til finansdebatten på Stortinget. Universiteter og høgskoler som i disse dager behandler 2009 budsjettene signaliserer flere kutt, med saldering av 2008 budsjettet vil kunne redusere noen av de mest drastiske tiltakene.

- Det er viktig at statsråden og Regjeringen følger budsjettsituasjonen for sektoren opp i revidert budsjett for 2009, dette dekker kun i underkant av halvparten av det som sektoren har tapt på lønns- og pensjonsøkningen sier Jarle Aarbakke.

- Regjeringen må også følge opp med andre motkonjunkturtiltak i revidert budsjett for å følge opp finanskrisen og økende arbeidsledighet. Universiteter og høgskoler kan være med på å møte en økende arbeidsledighet blant unge med nye studieplasser sier Jarle Aarbakke.

 

Høgskolen i Bodø fikk negativt svar fra NOKUT (13.11.08)HiBo

Styret i det nasjonale organet for kvalitet i høgere utdanning (Nokut) har - foreløpig - vendt tommelen ned for doktorgradsutdanning i praktisk kunnskap ved Høgskolen i Bodø.

I løpet av de siste årene har vi fått tre nye universitet her til lands. Sist ut var Høgskolen i Agder som fikk universitetsstatus 10. august 2007. Høgskolen i Bodø har lenge hatt som mål å bli Nord-Norges andre universitet. Første skritt på veien har vært å få godkjent en doktorgradsutdanning. I går vedtok NOKUTs styre at doktorgradsstudiet i praktisk kunnskap ved Høgskolen i Bodø ikke tilfredsstiller kravene for akkreditering. Dermed er veien blitt lengre for HiBo. Les NOKUTs pressemelding.


Fusjonen mellom Universitetet og Høgskolen i Tromsø er godkjent i Statsråd. (27.10.08)UiT-Hitos

Kongen i statsråd godkjente fredag 26. september fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. – Nå forventer vi at regjeringen følger opp i statsbudsjettet, sier de to rektorene.

Det er et historisk vedtak. Det er første gang et universitet og en høgskole fusjonerer i Norge.

- Vi har gått foran, og vi har laget en modell for utvikling av høgre utdanningsinstitusjoner som regjeringen nå omfavner. Nå forventer vi at regjeringen følger opp denne satsinga i statsbudsjettet, sier UiT-rektor Jarle Aarbakke.

UiT og HiTø har søkt Kunnskapsdepartementet om 65 millioner kroner til delfinansiering av merutgifter i forbindelse med fusjonsprosessen.

- Vi har blant annet søkt om midler til en styrket nordområdesatsing, utvikling av en ny modell for lærerutdanning, samordningskostnader, bygningskostnader og etablering av et følgeforskningsprogram. På sikt vil fusjonen gi en bedre utnyttelse av våre samlede ressurser, men vi trenger denne investeringen for å realisere det gevinstpotensialet som ligger i fusjonen, sier HiTø-rektor Ulf Christensen.

–Det nye universitetet gir hele landsdelen et godt og bredt studietilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. – Sammenslåingen styrker både fagiljøene, og gjør det nye universitet til en mer robust institusjon i fremtiden. Jeg synes også det er positivt at universitet og høgskolen selv har tatt iniativ til sammenslåingen.  

Institusjonene har identifisert samarbeidsflater og felles fagmiljøer på fem hovedområder: Helse, teknologi, økonomi og lærerutdanning. Samtidig må det gjøres målrettet satsing på spissområder innen forskning.  

Det nye universitetet skal ledes av et styre med funksjonsperiode fra 1. januar 2009 til 31. juli 2013. Det skal i løpet av høsten velges ny rektor som skal være styrets leder, og Kunnskapsdepartementet skal oppnevne eksterne styremedlemmer.

- Nå går NITOs bedriftsgrupper ved de to institusjonene også mot sammenslåing, sier Jim Olsen, leder av NITOs bedriftsgruppe ved HiTos.

- Vi har hatt et godt samarbeid over mange år. Spesielt har NUH vært en viktig brobygger. Den møteplassen som etatsgruppen utgjør har vært av stor verdi i arbeidet med å lage tette bånd mellom bedriftsgruppenes tillitsvalgte. Vi ser at andre fagforeninger på høgskolen frykter å ikke bli ivaretatt gjennom fusjonen, og på en måte drukne i de større foreningene på universitetet. Vi er sikre på at dette ikke kommer til å skje med NITOs grupper. Vi ser frem til å bli en del av en større bedriftsgruppe.

- Men vi ser utfordringer med å sørge for å opprettholde fullverdige utdanningstilbud for profesjonsstudiene på bachelor-nivå under det nye universitetet, avslutter Olsen.

Fusjonen trer i kraft 1. januar 2009


Ny ledelsesplattform i staten (18.09.2008)

Regjeringen lanserer nå ”Plattform for ledelse i staten”, som gir rammer og prinsipper for statlig lederskap.  Regjeringen har bestemt at plattformen skal danne grunnlaget for statlig ledelse og lederskap. Staten som arbeidsgiver skal nå sette fokus på lederskap, og oppfordrer til lokal ledelsesutvikling med basis i ledelsesplattformen. Dilemmaer, forventninger og utfordringer innen ledelse blir gjennomgått, og plattformen skal invitere til selvrefleksjon. Åpenhet, involvering, samarbeid på tvers og arbeidsmiljø er blant temaene.

Plattformen blir grunnlaget for lederopplæringen som Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomfører i staten. Her er det nedfelt en del viktige prinsipper som kan legges til grunn for generelt tillitsvalgtarbeid og sågar lønnsforhandlinger

Plakaten til høyre egner seg til oppslag i korridoren (foran sjefens kontor?). Fullstendig informasjon om plattformen er gitt i dokumentet "Plattform for ledelse i staten".

 

Er høyskoleutdanningen blitt for teoretisk? (04.07.2008)

Bøker

I en undersøkelse arbeidsgiverforeningen Spekter har gjort blant topplederne i mer enn 1500 offentlige og private bedrifter, svarer nesten 60 prosent at nyutdannede arbeidssøkere er dårlig forberedt på yrkeslivet.

Det pekes som et eksempel på sykepleierne som det hevdes er dårlig forberedt på yrkeslivet når de er ferdig utdannet. NITO har tidligere advart mot en akademisering av profesjonsutdanningene på høyskolene, og har tatt til orde for innføring av praksis også i ingeniørutdanningen.

En annen trend det har blitt pekt på er stadig trangere budsjetter som har ført til utdatert utstyr på undervisningslaboratoriene. Noen høyskoler skjærer også ned på laboratorieundervisningen. Dette gir studentene dårligere praktisk bakgrunn fra skolebenken. Skal studentene bli bedre forberedt på det praktiske yrkeslivet må laboratorieundervisningen styrkes samtidig med innføring av praksis under utdann

 

Justeringsforhandlingene i staten er avsluttet (25.06.2008)

- Mange av våre medlemmer har fått et lønnstrinnopprykk, men totalt ligger vi noe under pro-rata, sier NITOs forhandlingsutvalgsleder for staten, Janne Marthe Hatlebakk.

Onsdag kveld kom partene til enighet i justeringsforhandlingene i staten. Om lag 490 millioner (1 %) er fordelt på ulike stillingskoder. Partene ble enige om endringer i lønnsplasseringer fra 1. juli 2008 slik det fremgår av protokollen. Viktigst for oss er at alle i stillingskodene 1087 og 1181 har fått ett lønnstrinn. I tillegg har justeringer av LR14 og LR22 gitt noen få i hhv 1084 og 1085 et ekstra lønnstrinn. Se også oppslag på nito.no

 

Ingen streik i statssektoren. (23.05.2008)

Meklingen tok i år uvanlig lang tid. 21 timer på overtid aksepterte partene forslaget som var lagt frem. Det blir dermed ikke streik i vår sektor.

Forslaget innebærer et samlet tarifftillegg på 4,2 prosent regnet på årsbasis. Sammen med et overheng på 1,4 prosent og en antatt lønnsglidning på 0,5 prosent betyr dette at rammen for oppgjøret er ca 6,1 prosent.

Det blir gitt en blanding av kronetillegg og prosenttillegg på regulativet. Se detaljene i den nye lønnstabellen. I tillegg blir det gitt to lønnstrinn i bunnen av alle stillinger i lønnsspenn. I de lokale forhandlingene fokuseres det på likelønn i tillegg til at et nytt ledd er tatt med: "Utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres". Riksmeklingsmannens møtebok inneholder det nye regulativet, endringene for lokale forhandlinger og i fellesbestemmelsene og den endrede AFP-ordningen. Se flere detaljer på departementets nettside om lønnsoppgjøret.

 

NOKUTs og Stjernø-utvalgets vurderinger av sektoren (01.11.2007)

NOKUT har holdt sin første av to delkonferanser i forbindelse med evalueringen av ingeniørutdanningen. NITO.NO melder at NOKUTs sakkyndige komite allerede kan se positive endringer som følge av evalueringsarbeidet. Se også informasjon fra NOKUT om evalueringsarbeidet. Sluttrapporten vil bli levert etter sommeren 2008.

Stjernø-utvalget nærmer seg også slutten av sitt arbeid. NITO har sendt et innspill til utvalget hvor det blir fokusert på behovet for langsiktig økonomisk planlegging av blant annet investering i kostbart teknisk utstyr, noe som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på teknologisk utdanning.

Høgskolen i Agder er blitt universitet (29.08.2007)

UiAHøgskolen i Agder fikk i statsråd fredag 10. august status som universitet, med virkning fra 1. september.

Dette er en gledens dag. Det blir også 1. september. Da ser et nytt norsk og europeisk universitet dagens lys. Vi skal ikke være lik de universitetene vi har i dag. Vi skal være noe nytt, og vi skal tørre å satse, sa rektor Torunn Lauvdal da hun fikk høre nyheten.

Når Høgskolen i Agder skifter status til universitet, blir det nye Universitetet i Agder Norges 4. største – med nær 8500 studenter og drøyt 900 ansatte.

Det blir et universitet som blant annet blir preget av solide profesjonsutdanninger, godt regionalt og internasjonalt samarbeid og kontakt, en stor andel kvinnelig studenter (57%), og et studiemiljø som siden starten har skåret høyt på alle Stud.Mag.-undersøkelsene.

Universitetet vil – som Høgskolen i Agder – holde til i Kristiansand (ca. 6700) studenter, Grimstad (ca. 1200 studenter) og Arendal (ca. 600 studenter). Universitetet i Agder har også et eget studiesenter på den greske øya Lesbos.

Se Djupedals pressekonferanse ved det nye UiA.

5,2 millioner kroner til Høgskolen i Vestfold (21.08.2007)

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2008 foreslå å bevilge 5,2 millioner kroner til mikroteknologisatsingen ved Høgskolen i Vestfold. 

–Høgskolen i Vestfold fikk i 2006 1,2 millioner kroner til denne satsingen. Forslaget om 5,2 millioner i 2008 vil gi høyskolen et langt bedre utgangspunkt for å lykkes med satsingen, sier statsråd Øystein Djupedal. Han var i dag på besøk på høyskolen. 

Den strategiske satsingen på mikrosystemteknologi i Vestfold, som Høgskolen i Vestfold er en viktig partner i, kom for alvor i gang i 2002. Høyskolen har sammen med næringslivet bygd opp fagmiljøer og forskningsaktiviteter som gir et godt grunnlag for både bachelor-, master- og doktorgradsutdanning. Satsingen gjør også at høyskolen kan utføre mer og bedre oppdragsforskning i samarbeid med næringslivet i regionen. 

– Satsingen på næringsklyngen i mikroteknologi i Vestfold er viktig i regjeringens innovasjonspolitikk, sier Djupedal. Denne industrien anses å være en av de viktigste for å styrke næringslivet i Vestfold. I tillegg bidrar den til   regionsamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold.

 

Bedriftsgruppelederne og styret i NUH, var nylig samlet til etatskonferanse og årsmøte på ”Crown of Scandinavia” 30.05-01.06.07.

På etatskonferansen deltok Astrid Børsheim fra NOKUT. Hun informerte fra arbeidet med evaluering av ingeniørutdanningene. Se også Børsheims PPT-presentasjon. Ole-Edvin Johansen fra forhandlingsutvalget–stat informerte om lønnsoppgjøret 2007, samt deltok i debatt om lønnsdannelsen i UH-sektoren. Svein Briså fra NITO fagavdeling informerte om NITO’s teknobag og avsluttet konferansen med en teknologisk konkurranse.

Hoveddiskusjonene gikk på lønnsdannelsen i UH-sektoren og tariffpolitikk.

 

-

Rektor ved HiTø og NITO-medlem Ulf Christensen gjenvalgt for nye fire år (28.02.2007)

Resultatet fra rektorvalget 27.02.07 ved Høgskolen i Tromsø er klart: Sittende rektor, Ulf Christensen, ble gjenvalgt som rektor for fire nye år med knappest mulig margin.

Ulf Christensen kommer fra Drammen og har bodd i Tromsø siden 1972. Han er utdannet kjemiingeniør med tilleggsutdanninger innen pedagogikk og organisasjon/ledelse.
Han har vært ansatt på Høgskolen i Tromsø siden 1972, mesteparten av tiden som studieleder ved bioingeniørutdanninga (til 2000). Ulf har blant annet ledet utvalget som utarbeidet den første nasjonale rammeplanen for denne utdanningen og var medlem av referanseutvalget som evaluerte de første rammeplanene innen alle helse- og sosialfagutdanningene. I perioden 1990-94 var han prorektor ved Tromsø Helsefaghøgskole. Ved etableringen av Høgskolen i Tromsø i 1994 ble han valgt som prorektor i to perioder, og har vært valgt rektor siden 2000.

- Det ble et særdeles spennende valg, sier gjenvalgt rektor Ulf Christensen. – Det er ingen tvil om at min motkandidat, Ellen Dahl, har vært dyktig og gjennomført en god valgkamp. Som rektor for en ny periode vil jeg fokusere på følgende områder: Fusjonsprosessen med Universitetet i Tromsø, videreføre det gode studentdemokratiet på høgskolen, videreføre kompetanseheving blant de ansatte, øke fokuset på profesjonsforskning og utviklingsarbeid og opprettholde det gode forholdet til næringslivet, sier Christensen. – Valgresultatet og valgkampen viser at vi må ha et økt fokus på prosessen omkring en eventuell fusjon, hvor både ansatte og studenters medvirkning må vektlegges. Jeg er naturligvis glad for at jeg igjen har fått tillit, og er både ydmyk over og gleder meg til å ta fatt på fire nye år som rektor, sier Christensen.


Nasjonalt forum for styrking av realfag (07.11.2006)

Anne GravdahlKunnskapsminister Djupedal annonserte på Realfagskonferansen i vår at departementet ville oppnevne et nasjonalt forum for styrking av realfagene med representanter fra partene i arbeidslivet og utdanningssektoren.

Forumet er nå opprettet, og har hatt sitt første møte . NITO er representert med Presidenten og Fagsjefen. NUH er representert i NITOs interne referansegruppe med Anne Gravdahl.

 

NITOs kongress 2006 (01.10.06)

NITOs kongress ble avholdt i Stavanger i periden 28. september til 1. oktober.

Kongressen vedtok å justere organisasajonens navn til "NITO - Norges Ingeniør – og Teknologorganisasjon (The Norwegian Society of Engineers and Technologists)"

Kongressen fulgte også organisasjonskomiteens innstilling, og har vedtatt at etatsgruppene skal få større innflytelse i det sentrale tariffarbeidet ved at de blir fullverdige deltakere på de sentrale avtalekonferansene med en betydelig stemmevekt.

NITOs presidentMøtet ble avsluttet på søndag med valg av blant annet nytt hovedstyre. Vår sittende president, Marit Stykket, ble gjenvalgt for en ny periode. NUH gratulerer med fornyet tillit!

Hovedstyret:

 • President: Marit Stykket, NITO Oslo og Akershus
 • Visepresident: Trond Markussen, NITO Oslo og Akershus

Hovedstyremedlemmer: 

 • Sindre  Dalseth, NITO Rogaland
 • Håkon Eidesen, NITO Nord Rogaland og Sunnhordland
 • Leif Eskedal, NITO Hordaland
 • Liv Kristin Fines Hansen, NITO Vestfold
 • Janne Marthe Hatlebakk, NITO Nordmøre Romsdal
 • Terje Einar Larsen, NITO Finnmark
 • Inger Annie Moe, NITO Nord-Trøndelag
 • Tor Simonsen, NITO Nordland
 • Trond Smaavik, NITO Sør-Trøndelag

Andre nyheter fra Kongressen

 

Ang. lønnsoppgjøret 2006. (27.06.06)

NITO sentralt har informert oss om at:
Justeringforhandlingene avsluttes mot slutten av uke 26. Etter det starter arbeidet med å trykke og sende ut den nye Hovedtariffavtalen (HTA).

NUH vil peke på en viktig endring i HTA som gjelder seniorpolitisk tiltak. Denne delen er satt inn under, men det er fortsatt uklart hvordan teksten skal tolkes. Se nettsiden 'Inkluderende arbeidsliv og seniorpolitikk'.

NITO har vært i kontakt med departementet vedrørende forståelsen av pkt 5.9.1 i den nye hovedtariffavtalen. De viste til at det skal utarbeides retningslinjer vedrørende forståelsen av bestemmelsen i samarbeid med hovedsammenslutningene. Retningslinjene vil trolig foreligge i løpet av juli. Vi går ut med informasjon om dette etter ferien. Disse vil bli lagt på nettsiden IA og seniorpolitikk.


5.9 SENIORPOLITISKE TILTAK

5.9.1 Staten

Gis slik ordlyd:

Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid og ikke utstøtes fra arbeidslivet. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden, for å sikre videreføring av eldre arbeidstakeres erfaringskompetanse i den enkelte virksomhet og for å dekke behovet for arbeidskraft.

a) For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende
- to dager pr kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år
- fem dager pr. kalenderår for arbeidstakere som har fylt 65 år

b) I tillegg til pkt. a) kan arbeidsgiver lokalt, etter avtale med de tillitsvalgte, etablere ordninger innenfor rammene av:
- tjenestefri med lønn, tilsvarende inntil fire dager pr kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år og inntil sju dager pr kalenderår for arbeidstakere som har fylt 65 år.
- de retningslinjer som Fornyings- og administrasjonsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene utarbeider.

Dersom det lokalt etableres ordninger jf. pkt. b), skal disse omfatte alle arbeidstakere. Kommer partene lokalt ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers tilbud skal da gjelde.

c) Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Alternativt kan det avtales at dagene godtgjøres med lønn, jf. § 2, nr 1.

 

NUH har avholdt sitt 19. årsmøte (09.06.06)

Deltakere på NUHs årsmøte 2006Bedriftsgruppelederne i NITOs etatsgruppe for universitet og høgskole (NUH) var samlet til årsmøte og etatskonferanse 7. - 9. juni.

Bedriftsgruppelederne og styret i NUH var nylig samlet til årsmøte og etatskonferanse på "Crown of Scandinavia". Samtidig ble det feiret at etatsgruppen har rundet 30 år. Det første ordinære landsmøtet ble holdt den 26. juni 1976.

På møtet mottok delegatene hilsninger fra Presidenten som også orienterte om aktuelle saker. På årsmøtet ble Tor Olaf Berger gjenvalgt som leder av NUH. Sentralt på konferansen var diskusjoner om tariffpolitikk og kunnskapsminister Øystein Djupedals strategi for styrking av realfagene, ”Et felles løft for realfagene”, som ble lagt fram på den internasjonale konferansen Communicating Science and Technology (CST) i Tromsø 7. juni.

 

Ny Hovedtariffavtale i Staten (31.05.06)

Som kjent kom NITOs forhandlingsutvalg til enighet med riksmeklingsmannen den 24. mai. Kommuneoppgjøret endte også uten konflikt. Dermed går NITO ikke til streik i år.

Den nye tariffavtalen er ikke endelig vedtatt, formelt skal den først legges frem for Stortinget i egen proposisjon. Staten vil også sette mye inn på å oppnå enslydende tariffavtale med Akademikerne som for tiden er i streik.

Noen hovedpunkter fra den nye tariffavtalen:

 • Det er gitt et generelt tillegg på Tabell A på kr. 9 000,- fra ltr. 1 til og med ltr. 41. Fra og med ltr. 42 til og med ltr. 74 er det gitt tillegg på 2,95 % på alle trinn. Fra og med ltr. 75 til og med ltr. 87 er det gitt et generelt tillegg på kr. 16 500,-. (Ny tabell er lagt ut på 'avtalesiden' vår)
 • Tilleggslønnstabellen - Tabell B - er ikke endret.
 • Det gjennomføres sentrale justeringsforhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 0,5 % pr. 1. juli 2006.
  Kvinner skal ha en større andel av potten enn en prorata fordeling tilsier.
 • De lokale parter gjennomfører lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,65 % med virkning fra 1. august 2006. I tillegg til rammen kommer 0,1 % resirkulerte midler fra samme dato. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2006.
  Kvinner bør få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn en prorata fordeling tilsier, jf. 2.3.3, nytt 3. ledd.

Detaljer kan leses i Riksmeklingsmannens møtebok mellom NITO og FAD.
Les også kommentarene til oppgjøret fra leder av FU Stat, Janne Marte Hatlebakk

Sykefraværet før og etter IA-avtalen (12.05.06)

De fleste av universitetene og høyskolene er IA-bedrifter. NITO har støttet aktivt opp om IA-avtalen, og har ment at å utvikle et inkluderende arbeidsliv vil ha mange positive effekter både på helse og arbeidsmiljø.

Nå har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sett på utviklingen av sykefravær før og etter innføringen av IA-avtalen. I overkant av 13 300 personer har blitt fulgt gjennom 11 år i perioden 1992 til 2004 og resultatene tyder på at IA-bedriftene har lykkes med å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Sykefraværet i disse bedriftene er mindre enn sammenlignbare bedrifter uten IA-avtale.

Les rapporten til STAMI

Øyunn Nilsen i FU Stat (10.03.06)
gruppearbeid
Gruppearbeid med deltakere fra NUH. (Øyunn Nielsen (tv) og Birgitte Paulsen Torset)

8. til 10. mars var sentralt tillitsvalgte i NITO samlet på årets NITO-konferanse for å diskutere forutsetninger, forberedelser og gjennomføring av lønnsoppgjørene 2006.

Etter felles-konferansen ble avtalekonferansene for hvert avtale-område arrangert hvor avtalespesifikke problemstillinger ble drøftet. Konferansen ble avsluttet med valg av nytt forhandlingsutvalg hvor Øyunn Nilsen, UiB, ble valgt inn.

Sammensetningen av det nye FU Stat:

 • Janne Marte Hatlebakk (leder)
 • John Edvard Ellefsen
 • Ole-Edvin Johansen
 • Øyunn Nielsen
 • Trine Lise Mørstad Lysberg
 • Siw Tyldum (suppleant)
Hovedavtalen i staten er revidert (20.02.06)

14.02.06 ble det inngått følgende avtale mellom Fornyings- og administrasjons-departementet (FAD) og yrkesorganisasjonen NITO vedrørende NITOs forhold til Hovedavtalen i Staten

Så langt vi kan se inneholder ikke den nye Hovedavtalen for arbeidstakere i staten vesentlige endringer.

Ny internettversjon av Statens Personalhåndbok (10.01.06)

Fra 1. januar overtok Departementets Servicesenter (DSS) ansvar for utgivelse og distribusjon av Statens personalhåndbok (SPH) i trykt og elektronisk form. SPH

Samtidig er distribusjonen av trykte Personalmeldinger (PMer) falt bort, og erstattes med muligheten for å tegne seg for automatisk epostvarsling når det kommer nye Personalmeldinger. Disse vil bli tilgjengelig sammen med Personalhåndboka på www.sph.dep.no. På samme sted kan en melde seg på epostvarslingen.

 

Nautikklinja ved høgskolen i Tromsø blir likevel ikke nedlagt. (08.12.05)

Både den gamle og nye regjeringen ønsket å legge ned ingenørnautikklinja ved Høgskolen Tromsø. Det ville ikke NITO godta. Nå ser de ut til at kampen blir kronet med seier. nito.no melder at det er funnet penger til nautikklinja. Det samme ser ikke ut til å være tilfelle med ingeniørutdanninga i Levanger som ikke har fått midler til å fortsette.

Statsbudsjettet 2005 (17.11.2005)

Regjeringen foreslår i årets statsbudsjett å legge ned ingeniørutdanningen i Levanger og nautikklinja i Tromsø. NITO mener det er et paradoks å legge ned ingeniørutdanninger når det er tverrpolitisk enighet om satsing på realfag, samtidig som det er mangel på ingeniører.

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge vil mangle flere tusen ingeniører i årene som kommer. Næringsliv og offentlig forvaltning trenger derfor sårt alle de nye ingeniørene som kan utdannes.

Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Levanger er viktig i regionen, og er særdeles viktig både for vindkraftprosjektet og videre satsing for alt fra vekstselskaper til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud. Bioteknologiutdanningen har også opparbeidet seg et nasjonalt godt rykte, og bør absolutt utvikles videre.

Nautikklinjen ved Høgskolen i Tromsø er landets eneste ingeniørutdanning innen nautikk, og de som utdannes er særdeles ettertraktet i markedet. Det er også den eneste maritime utdanningen nord for Ålesund, og har nylig fått anskaffet det siste innenfor simulatorer som benyttes til både bachelorutdanningen samt til etter- og videreutdanning. Satsning på maritim arktisk kompetanse er viktig i tiden fremover, og her spiller utdanningen en nøkkelrolle.

NITO har i brev til kirke- utdannings- og forskningskomiteen bedt politikerne avvente NOKUTs gjennomgang av ingeniørutdanningen neste år før varige endringer gjennomføres innen ingeniørutdanningen.

Les NITOs brev til KUF-komiteen. pdf

Videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet i staten (17.10.05)


Moderniseringsdepartementet har sendt ut brev til departementene og alle statlige virksomheter med invitasjon til å komme med innspill til videreutvikling av statens lønns- og forhandlingssystem.

Lønns- og forhandlingssystemet i staten fikk sin nåværende form på begynnelsen av 1990-tallet. De siste 15 årene har rammebetingelsene for statlige virksomheter blitt vesentlig endret.

Etter departementets vurdering er statens lønns- og forhandlingssystem nå modent for en revisjon. Som et viktig grunnlag for denne revisjonen ønsker de en diskusjon i alle statlige virksomheter om hvordan lønns- og forhandlingssystemet bør utvikles.

Departementet har utarbeidet et hefte med beskrivelser og noen spørsmål som kan være et utgangspunkt for diskusjonen. Heftet er ikke ment å gi en uttømmende beskrivelse av alle problemstillinger, og andre momenter kan gjerne tas med i diskusjonen. Departementet oppfordrer til diskusjon i alle statsetater, og ber arbeidsgiverne inkludere de ansatte i diskusjonene.

Peker til informasjon om arbeidet med revisjon av forhandlingssystemet i staten finnes i høyre marg.

Djupedal ny kunnskapsminister (17.10.05)

Øystein Kåre Djupedal (SV) blir statsråd for det nye Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister DjupedalUtdannings- og forskningsdepartementet får overført ansvaret for barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet, og endrer navn til Kunnskapsdepartementet.

Det betyr at den nye statsråden får ansvar for hele utdanningsløpet fra barneskole til universitet/ høyskole, samt oppvekstsektoren.

Øystein Djupedal (45) er fra Trondheim og utdannet trykker.

Han har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag siden 1993 og har vært nestleder i sosialistisk venstreparti siden 1997.

Djupedal har sittet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og to perioder i Finanskomiteen.