nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

Inkluderende arbeidsliv og seniorpolitikk

 

I samfunnsdebatten treffer vi ofte på spørsmål om pensjonsordninger, pensjonsalder, inkluderende arbeidsliv etc. På denne siden har vi lagt pekere til informasjon som gjelder disse og relaterte spørsmål.

Pensjonskomitéens innstilling og virkningen for oss statlige arbeidstakere er et sentralt tema for alle i vår etat. Les NITOs høringssvar til innstillingen.

Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått en intensjonsavtale om å samarbeide for å styrke arbeidslinjen i arbeidslivet, dvs. å redusere sykefraværet, få tilsatt flere med redusert funksjonsevne og å øke den reelle pensjonsalder (IA-avtalen). NITO har sluttet seg til denne avtalen og mange av høgskolene og universitetene likeså.

Hovedtariffavtalen har også et viktig punkt (5.9.1) som gjelder å motivere arbeidstakere som har fylt 62 år til å stå lenger i arbeid. Dette punktet har FAD kommentert i PM 2006-14 - Seniorpolitiske tiltak

Av pkt. 5.9.1 – Seniorpolitiske tiltak i staten – hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2006 – 30. april 2008 fremgår at:

" Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid og ikke utstøtes fra arbeidslivet. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden, for å sikre videreføring av eldre arbeidstakeres erfaringskompetanse i den enkelte virksomhet og for å dekke behovet for arbeidskraft.

a) For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende:

- to dager pr kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år

- fem dager pr kalenderår for arbeidstakere som har fylt 65 år"

Det vil si at fyller du 62 år 1. desember har du rett til to ekstra fridager i desember, altså etter at du har hatt bursdag.

Men det er også viktig å peke på muligheten til å avtale lokalt ytterligere tjenestefri med lønn etter HTA§5.9.1.b:

"b) I tillegg til pkt a) kan arbeidsgiver lokalt, etter avtale med de tillitsvalgte, etablere ordninger innenfor rammene av:

- tjenestefri med lønn, tilsvarende inntil fire dager pr kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år og inntil sju dager pr kalenderår for arbeidstakere som har fylt 65 år

- de retningslinjer som Fornyings- og administrasjonsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene utarbeider"


Les NITOs infoskriv om seniorpolitiske tiltak
og PM 2006-18 - Seniorpolitiske tiltak samt presiseringen i PM 2007-1