nito.no akademikerne.no Om NUH Info fra NUH Avtaler og lover Grupper Styret

 

Presidentens blogg

søk på NUH


søk på nito.no

Informasjon fra NUH

Nye krav til førsteamanuensis- og professorstillingene (25.09.2018)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Forskriftsendringen medfører at det innføres nye krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelser og opprykk til førsteamanuensis- og professorstillingene. Virkningstidspunkt for forskriftsendringene er 1. september 2019.

Les mer i brev fra Kunnskapsdepartementet

 

Enighet i lønnsoppgjøret 2018 (24.05.2018)

Akademikerne og staten har etter mekling kommet til enighet i årets lønnsoppgjør. Det avsettes 2,8 prosent til lokale, kollektive forhandlinger. Dette utgjør all disponibel økonomi. Virkningsdato er 1. mai 2018 og forhandlingene må finne sted innen 31. oktober.

Les mer om oppgjøret og hva som er nytt i den nye avtalen på Akademikernes og NITOs sider.

 

Ekspertgruppe skal gjennomgå stillingsstrukturen i høyere utdanning (01.11.2017)

Regjeringen ønsker å se på om stillingsstrukturen i høyere utdanning gjør det attraktivt nok å arbeide ved norske universitet og høyskoler, og om den bidrar til å sikre institusjonene riktig og nødvendig kompetanse.

Regjeringen har derfor satt sammen en ekspertgruppe som skal sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes.

Les mer på regjeringen.no

 

Enighet i lønnsoppgjøret (02.05.2017)

Akademikerne kom til enighet med staten lørdag 29. april. Resultatet ble et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent – og det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger i år. I tillegg fjernes lønnstabellen med lønnstrinn i Akademikerens tariffavtale. Akademikernes medlemmer vil få sin lønn oppgitt i kroner. Lokale lønnsforhandlinger vil skje ved den enkelte arbeidsplass i løpet av høsten og virkningsdato for oppgjøret vil være 1. oktober.

Les mer på Akademikernes sider

Les infoskriv til Akademikernes medlemmer om Mellomoppgjøret 2017

 

Lønnsoppgjøret i staten i gang (30.03.2017)

Torsdag 30. mars kl 10 leverte de fire hovedsammenslutningene sine respektive krav til årets mellomoppgjør. NITO er en del av Akademikerne stat, hvis hovedkrav er å fullføre moderniseringen av hovedtariffavtalen, gjennom innfasingen et nytt lønns- og forhandlingssystem. Et sentralt element i kravet er en utfasing av A-lønnstabellen og at lønn oppgis som årslønn. Videre ønsker man at lønnsrammer, lønnsspenn, lønnsplaner, stillingskoder og stillingsbetegnelser utgår. De lokale parter skal via sin lønnspolitikk ta stilling til hvilke stillingsbetegnelser eller arbeidstitler det er hensiktsmessig å benytte i virksomheten.

Les mer på Akademikernes nettsted og i Universitetsavisa.

Du kan lese hele Akademikernes krav nr. 1 her.

 

Ny hovedavtale i staten (02.02.17)

9. desember 2016 ble partene sentralt enige om ny hovedavtale i staten, gjeldende for perioden 01.01.17 – 31.12.19. Det er foretatt strukturelle endringer og avtalen har enkelte steder fått en ny språklig utforming. Partene er enige om at det ikke er gjort materielle endringer sammenlignet med forrige hovedavtale.

Avtalen ligger ute på NITOs nettsider. Der finner dere også et avtalespeil med ny og gammel hovedavtale.
https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/avtaler-og-overenskomster/statlig-sektor/

Partene i de statlige virksomhetene må gjennomgå tilpasningsavtalene, slik at henvisningene stemmer med hovedavtalens nye struktur. I tillegg må tilpasningsavtalen gis samme varighet som ny hovedavtale.

 

Høgskolen i Innlandet vedtatt (08.11.16)

Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) vedtok 28. september fusjon. Dette innebærer en intensjon om å organiseres som én institusjon fra 1. januar 2017. Under et felles styremøte samme dag ble det bestemt at den nye institusjonen skal hete Høgskolen i Innlandet.

Les mer i Universitetsavisa

Siden Stortingsmelding 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet ble lagt fram i mars 2015, har det vært sammenslåinger i alle landets regioner. Etter denne siste fusjonen har 33 institusjoner innen høyere utdanning blitt til 21, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier seg nå ferdig med å presse landets universiteter og høgskoler sammen.

 

Staten og Akademikerne enige i lønnsforhandlingene i staten (04.05.2016)

Akademikerne og staten ble lørdag 30. april enige om en ny hovedtariffavtale i staten for perioden 2016 – 2018. Den nye avtalen innebærer at lønnsdannelsen i staten flyttes fra det nasjonale, sentrale nivået til det lokale virksomhetsnivået. Akademikerne/NITO har jobbet for en modernisering av HTA gjennom mange år og er glade for at dette arbeidet nå har gitt resultater. Leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, mener den nye avtalen er et «gjennomslag for en moderne lønnspolitikk», mens kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier avtalen er et «viktig skritt videre med å fornye og forbedre offentlig sektor».

I kroner ble årets oppgjør moderat og i tråd med rammene i frontfagene. Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent. Det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent.

Staten og Akademikerne stat er videre enige om et forpliktende samarbeid for å innføre en modernisert lønn- og forhandlingssystem med ytterligere økt lokalt handlingsrom ved lønnsoppgjøret i 2017.

Staten kom ikke til enighet med LO Stat, Unio og YS Stat om ny hovedtariffavtale innen fristens utløp. Lønnsoppgjøret går dermed til mekling med disse partene. Meklingsfrist er satt til 25. mai.

Mer informasjon finnes på NITOs og Akademikernes nettsider:

Etterlengtet seier for NITOs medlemmer i stat

Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk

Informasjon om ny hovedtariffavtale i staten

 

Neste fusjon kan bli Vestlandshøgskolen (01.04.2016)

I disse dager begynner fusjonsforhandlingene mellom Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Les mer i Universitetsavisa.

 

Lønnsoppgjøret i staten 2016 (01.04.2016)

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles både om lønnstillegg og om revisjon av bestemmelsene i hovedtariffavtalen. Staten, ved KMD, forhandler med LO Stat, Akademikerne Stat, UNIO og YS Stat. NITO er representert gjennom Akademikerne Stat.

Forhandlingene starter den 12. april, og frist for å komme til enighet er 30. april kl 24:00.

NITOs krav er oversendt Akademikerne Stat, og vil først bli offentliggjort når Akademikernes krav foreligger.

Nyheter rundt forhandlingene blir lagt ut fortløpende på denne adressen.

 

Lønnsstatistikken 2015: Dystre tall for statsansatte ingeniører (31.03.2016)

Se oppslag i tu.no og sjekk din lønn mot oversikten.

 

GOD JUL og godt nytt år! (18.12.2015)

Styret i NUH ønsker tillitsvalgte og medlemmer i alle våre bedriftsgrupper en riktig GOD JUL og et fremgangsrikt og godt nytt år! Vi takker for samarbeidet i 2015 og ser frem til fortsettelsen og til spennende utfordringer i det nye året. Bildet under er fra NUHs årskonferanse i Reykjavik i juni. Neste års konferanse er planlagt til uke 22. Merk av i kalenderen allerede nå!

 

Nytt hovedstyre valgt på NITO-kongressen (27.10.2015)

NITO-kongressen ble 25. oktober avsluttet med valg av president og hovedstyre. Trond Markussen ble gjenvalgt som president for tre nye år. Ny visepresident er Trude Skogesal. NUH gratulerer det nye presidentskapet og ser frem til et godt samarbeid fremover!

Johanne Størkersen (UiT) ble valgt inn som nytt hovedstyremedlem. Størkersen er fra før styremedlem i NUH, avdelingsleder for NITO Troms og medlem i FU Stat. Harald Bruland (HiST) ble gjenvalgt for tre nye år. Vi gratulerer Johanne og Harald med vervene og ønsker lykke til med arbeidet!

Les mer om det nye hovedstyret her: https://www.nito.no/aktuelt/2015/10/nitos-nye-hovedstyre/

Nestleder i NUH, Ann-Kristin Tveten (HiÅ), ble valgt inn som en av fire kritiske revisorer. Gratulerer!

 

NITOs hederstegn 2015 til Hildegunn Hegna Haugen (26.10.2015)

NUH gratulerer bedriftsgruppeleder ved Høgskolen i Telemark, Hildegunn Hegna Haugen med velfortjent NITOs hederstegn som ble tildelt henne på NITO Kongressen 2015. NITOs hederstegn kan tildeles medlemmer som har vært tilknyttet og har tatt aktiv del i organisa­sjonen over lengre tid. Hederstegnet gis en utforming med NITOs merke som hovedmotiv og bæres som dette. Hederstegnet ledsages av et diplom underskrevet av organisasjonens president.

https://www.nito.no/aktuelt/2015/10/nitos-hederstegn-2015/

 

Nytt universitet vedtatt i dag: Nord universitet (09.10.2015)

Kongen i statsråd har opprettet et nytt universitet i dag, bestående av Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), som fusjonerer 1. januar 2016. Navnet på det nye universitetet blir Nord universitet. Universitetet får ni campus, fra Vesterålen i nord til Stjørdal i sør.

Les mer på khrono.no

 

Signaler fra departementet om ny fusjon på Vestlandet (21.09.2015)

På møtet mellom Kunnskapsdepartementet og de seks innkalte Vestlandsinstitusjonene 7.og 8. september, var departementet helt klar på at de ønsker en fusjon mellom Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskolen i Sogn og Fjordane (HISF) og Høgskolen Stord Haugesund (HSH). De tre høgskolene er blitt enige om å starte arbeidet med en felles utredning om mulighetene for en fusjon. Departementet ser for seg at en fusjon kan bli vedtatt i Kongelig resolusjon i juni 2016 og vil tre i kraft fra 1. januar 2017. Høgskolen i Sogn og Fjordane må skaffe seg en styreforankring før utredning av en fusjon. Styret ved HISF skal ha sitt neste møte den 24. september, og rektor og styreleder ved HISF, Rasmus Stokke, vil anbefale styret å gi sitt tilsagn til dette.

 

Lønnsoppgjøret i staten i havn (30.04.2015)

NITO har sammen med Akademikerne kommet til enighet med staten om et lønnsoppgjør på ca. 2,7 prosent i år. På grunn av et høyt overheng fra i fjor tilføres det ikke mye "friske penger" i oppgjøret. Tillegget fordeles sentralt, med 0,19 prosent på hovedlønnstabellen. Dette gir små utslag på lønnsslippen for de fleste.

Les mer på NITOs sider og på Akademikernes sider.

 

Informasjon om pågående sammenslåinger (30.04.2015)

Meld. St. 18 (2014-2015) - Konsentrasjon for kvalitet (Strukturmeldingen) beskriver konkret fem ulike sammenslåinger (fusjoner) av dagens institusjoner i UH-sektoren. Selv om disse fusjonene ikke er formelt vedtatt ennå, er det lite som tyder på at de ikke blir realisert og mange av de fusjonerende institusjonene er allerede godt i gang med arbeidet mot fusjon. Vi tror at åpenhet og god medvirkning i fusjonsprosessene vil være viktige suksessfaktorer for at de strukturelle endringene skal gi ønsket måloppnåelse. Flere av fusjonspartnerne har laget egne nettsteder for å samle relevant informasjon om de respektive fusjonene. Nedenfor finnes en oversikt over de pågående fusjonsprosessene med lenker til hvor det finnes mer informasjon:

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT) arbeider med sammenslåing. De har opprettet et eget nettsted for fusjonen, http://hit.hbv.no.

Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) arbeider med sammenslåing. De har opprettet et eget nettsted for fusjonen, http://www.hsh-uis.org. (red. anm. Fusjonsforhandlingene mellom UiS og HSH ble avbrutt i juni 2015 og den offisielle sida med nyheter og debatt er stengt ned.)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Høgskolen i Gjøvik (HiG) har vedtatt sammenslåing til ett universitet. De har opprettet et eget nettsted for fusjonen, http://www.ntnu.no/fusjon. Universitetsavisa har i tillegg god dekning av denne fusjonen.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) arbeider med sammenslåing. De har opprettet et eget nettsted for fusjonen, http://uit.no/fusjon.

Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna (HiNe) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) arbeider mot en mulig sammenslåing. En beslutning om eventuell fusjon blir gjort senest i september d.å, se http://www.uin.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Styreseminar-.aspx.

Nettavisen Khrono har en egen seksjon for saker knyttet til strukturen i UH-sektoren og de varslede fusjonene, hvor det finnes mye god informasjon.

 

NITO med høringsinnspill til Strukturmeldingen (24.04.2015)

Meld. St. 18 (2014-2015) - Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (Strukturmeldingen) er nå til behandling i KUF-komiteen på Stortinget. I den forbindelse arrangeres det en åpen høring tirsdag 28. april hvor NUHs leder Anne Gravdahl deltar sammen med President Trond Markussen og leder for NITO Studentene Steinar Pedersen. NITO har også sendt inn et skriftlig høringsinnspill om Strukturmeldingen til KUF-komiteen. Komiteen har frist frem til 4. juni for avgivelse av innstilling og det legges opp til behandling i Stortinget 11. juni.

 

Stortingsmelding: Strukturmeldingen lagt frem (27.03.2015)

Regjeringen har i dag lagt frem en melding til Stortinget om ny struktur i UH-sektoren. Stortingsmeldingen har fått navnet «Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren»

Du kan lese Stortingsmeldingen på KDs sider, eller laste den ned som PDF.

 

SAKS: Strukturmeldingen legges frem 27. mars (25.03.2015)

Regjeringen legger frem stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet» om ny struktur i UH-sektoren, fredag 27. mars. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte hovedpunktene i stortingsmeldingen på en pressekonferanse i dag.

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/struktur-i-hoyere-utdanning/id2402235/

Se Akademikerne og NITOs reaksjoner på den varslede stortingsmeldingen.

 

SAKS: Høgskolen i Narvik velger Tromsø (30.01.15)

Styret ved Høgskolen i Narvik (HiN) vedtok i dag å fusjonere med Universitetet i Tromsø (UiT). UiT er glad for vedtaket og det ligger derfor an til at både Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik blir en del av UiT.

http://www.nrk.no/nordland/hogskolen-i-narvik-takker-nei-til-50-millioner-og-velger-tromso-1.12180677

http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=403551

 

SAKS: NTNU blir landets største universitet (29.01.2015)

Styret ved NTNU vedtok 28. januar å fusjonere med høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Dette kan gjøre NTNU til landets største universitet med nærmere 38 000 studenter. Les mer her:

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10587378.ece

http://www.dn.no/talent/2015/01/28/1707/Utdannelse/ntnu-blir-landets-strste-universitet

http://www.universitetsavisa.no/politikk/article46967.ece

 

Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler (28.01.2015)

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler, overleverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 7. januar. KD sender rapporten på høring med frist for innspill 9. februar. Departementet arrangerer også en høringskonferanse med sektoren i begynnelsen av februar. NUH har sendt et kort innspill til høringssvar fra NITO. Les mer på Regjeringens sider:

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/rapport-om-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler1/id2357839/?regj_oss=10

 

Kunnskapsministeren går rett på SAK(S) på UHR-møte! (20.11.2014)

Torbjørn Røe Isaksen holdt et innlegg  på UHRs representantskapsmøte i Bergen 19.-20. november der han røpet noen tanker om hva strukturmeldingen vil bringe: Det kan se ut som om UiO, UiA, NMBU, HiOA, UiB, NHH og NIH ikke vil bli foreslått sammenslått med andre. Med stor sannsynlighet vil HiBV og HiT fusjoneres, det samme vil UiS og HiSH. I nord ønsker ministeren å ha to universiteter og Samisk Høyskole, og det vil bli innkalt til møte rundt nyttår for å komme nærmere en løsning der. Mest usikkerhet er det rundt Midt- og Vest-Norge, der han ba NTNUs styre komme med en konklusjon om anbefaling. Han ba også om at høyskolene i vest ser mer på 2.og 3. alternativene sine. Møter om høyskolene i vest vil bli holdt i desember.

Hele seminaret kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=mifE_lvYf2k

 

Innspill til KD i arbeidet med SAKS og fremtidig struktur i UH-sektoren (18.11.2014)

I januar satte regjeringen som kjent i gang arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Foreløpig anslag for stortingsmeldingen er våren 2015, men kunnskapsministeren har varslet at han vil bruke tiden som trengs for en god prosess. Som en del av prosessen har Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bedt universitetene og høyskolene om å vurdere hvordan de skal finne sin posisjon i et landskap med færre institusjoner og tydelige forventninger til akademisk standard. I september ble det arrangert fem regionsvise møter med universiteter og høyskoler og i forkant av disse møtene ble institusjonene bedt om å komme med korte, midlertidige innspill med en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i 2020 og en vurdering av de hovedgrepene som de må gjøre for å komme dit.

Videre har KD bedt institusjonene om å beskrive ønsket strategisk profil i 2020 og gi en vurdering av hovedgrepene som må til for å realisere ønsket strategisk profil, i tillegg til å vurdere hvordan institusjonen kan styrkes gjennom sammenslåing med andre institusjoner, eller hvordan de kan bidra til å løfte kvaliteten ved andre institusjoner gjennom sammenslåing. Fristen for institusjonene til å sende inn de styrebehandlete innspillene var 31. oktober.

Her kan du lese innspillene fra alle statlige universiteter og høyskoler

Her finner du KDs side om struktur i høyere utdanning

 

Stortingsmelding: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (13.11.2014)

Regjeringen la frem sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning onsdag 8. oktober 2014. Saken er nå til behandling i KUF-komiteen og skal etter planen behandles i Stortinget i februar neste år.

Du kan lese Stortingsmeldingen på KDs sider, eller laste den ned som PDF.

 

Den nye Høgskolen i Bergen for liten (23.09.2014)

20. august åpnet Høgskolen i Bergen sitt nye bygg på Kronstad. Fra å være spredt over store deler av Bergen skulle man nå endelig samlokaliseres, men HiBs nye bygg på Kronstad ble planlagt basert på studenttallet i gamle utredninger. Resultatet er at skolen når den åpnet har 3000 flere studenter enn den var planlagt for, og staten må ut med 20 millioner kroner hvert år for leie av lokaler til studentene som ikke får plass i det nye bygget.

Les mer her

 

NITO med innspill til ekspertgruppen som skal gjennomgå finansiering av UH-sektoren (14.08.14)

I brevet forfekter NITO at "dagens finansieringsordning ikke er egnet som insitament til å fremme utdanning av høy kvalitet og som styringssystem for at arbeidslivet i Norge skal få den arbeidskraften det trenger." Det argumenteres for at en gjennomgang av finansieringssystemet bør føre fram til et system som gjenspeiler de ulike utdanningenes reelle investeringer og kostnader, bidrar til en hensiktsmessig dimensjonering av utdanninger og inneholder insentiver for utdanningskvalitet.

Hele brevet kan leses her

 

Årsmøte og årskonferanse 2014 (19.05.2014)

NUHs årsmøte og årskonferanse 2014 avholdes i København 2.-4. juni. Av programmet kan vi m.a. røpe et besøk til IDA – Ingeniørforeningen i Danmark - med en presentasjon av organisasjonen og nærmere innblikk i utvalgte arbeidsfelt. Med årets hovedoppgjør på trappene, er vi også glade for å få Per Ole Hansen til å gi oss et kurs i forhandlingsteknikk som en del av programmet.

Vi tror årets konferanse vil bli både spennende og lærerik og ser frem til å treffes i København!

 

NUH med debattinnlegg i Bioingeniøren (19.05.2014)

En artikkel i Bioingeniøren om stort sprik i karakatergivningen ved bioingeniørutdanningene har skapt engasjement i NUH. Ann-Kristin har skrevet et debattinnlegg i samme tidsskrift, hvor hun retter skarp kritikk til mangelen på nyanser i retorikken og til at det konkluderes på et sviktende datagrunnlag.

Debattinnlegget finner du her

 

Ekspertgruppe skal gjennomgå finansieringssystemet for universiteter og høgskoler (19.05.2014)

I april nedsatte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen en faglig ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høgskoler. Målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning. Ekspertgruppen ledes av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå. Gruppen skal levere sin rapport ved årsskiftet 2014/2015. Les mer om ekspertgruppen og dens mandat her.

Ekspertgruppen er et resultat av den nye regjeringens uttalte satsing på høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning. Tidligere i år la regjeringen frem syv punkter som skal være førende for hva de skal gjøre innen forskning og høyere utdanning de neste fire årene. Da ble det også klart at regjeringen har erklært en frys i universitets- og høyskolestrukturen, samtidig som de satte i gang arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Det vil si hvilke universiteter og høyskoler vi skal ha. Regjeringen tar sikte på å legge frem Strukturmeldingen våren 2015.

Som en del av denne prosessen har regjeringen presentert flere spørsmål til universitets- og høyskolesektoren som de ber institusjonene ta stilling til. Se hvilke spørsmål de ønsker svar på her, og les mer om Kunnskapsministerens tanker om kvalitet i norsk forskning og utdanning her.

 

Etatsgruppekonferanse og årsmøte 2013 i Tromsø (20.06.13)

NUHs etatsgruppekonferanse og årsmøte 2013 avholdt i Tromsø, 2.-4. juni. Deltakerne ble innkvartert på Rica Ishavshotell, med flott utsikt over havneområdet, Ishavskatedralen og Tromsø bro.

Konferansen startet søndag, hvor Christian Tengs fra Akademikerne holdt et lynkurs i lønnssamtalen. Videre holdt NITOs visepresident Robert Gærne et innlegg om hva det nye hovedstyre vil fokusere på i tiden fremover. Dagen ble avsluttet med middag på restauranten Lotus.

Mandag gikk turen til Norges Fiskerihøyskole. Roy Dragseth fra IT-avdelingen ved UiT holdt et foredrag om tungregnesenteret og det nye teknologibygget som er under oppføring. Neste post på programmet var et besøk på Nordnorsk Vitensenter. Etter lunsj var vi tilbake i auditoriet ved Norges Fiskerihøyskole hvor UiT rektor Jarle Aarbakke holdt et foredrag om omstillingsprosessene UiT gjennomgår og har gjennomgått ifm sammenslåingen med høyskoler, og hvilke erfaringer dette har gitt de. Etter en kort pause hoppet vi over på neste tema og nestleder i Akademikerne Stat, Per Egeness, holdt et foredrag om organisasjonenes medbestemmelse i UH-sektoren. Egeness fortalte også om årets lønnsoppgjør, sett i forhold til Prosjekt 2014.

Innleggene til Egeness fungerte fint som innledning til siste del av programmet denne dagen, gruppearbeid med fokus på medvirkning lokalt og de ulike institusjonenens tilpasningsavtaler.

Første post tirsdag var årsmøte i NUH. To nye ble valgt inn i styret, Torun Skøld (HiB) og Johanne Størkersen (UiT). Etter årsmøtet var temaet lokalt Akademikersamarbeid og etter lunsj fokuserte vi på lønnssituasjonen i UH-sektoren. Ann-Kristin innledet om lønnsoppgjøret 2013 og Thomas presenterte lønnsstatistikkene. Deltakerne debatterte engasjert.

Konferansen ble avsluttet med en tur med Fjellheisen til Storsteinen, 420 moa, og praktfull panoramautsikt over byen.

6,3 milliarder til NMBU (07.05.13)

Revidert statsbudsjett for 2013 ble lagt ut 7. mai:

  • 65 millioner kroner til samlokalisering av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås: http://www.umb.no/forsiden/artikkel/seks-milliarder-til-nmbu.

  • Startbevilgning på 12 millioner kroner til nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

  • 100 millioner kroner til bygging av 400 nye studentboliger. Totalt er det da lagt til rette for om lag 1500 nye studentboliger i 2013.

     

Årets lønnsoppgjør i havn (02.05.13)

Akademikerne/NITO aksepterte statens tilbud litt før kl 19.00 tirsdag 30. april. Det samme gjorde de øvrige hovedsammenslutningene. Det betyr at de sentrale lønnsforhandlingene 2013 er ferdig forhandlet.

Resultatet av forhandlingene ble et generelt tillegg på lønnstabellen med virkning fra 1. mai. Alle som er avlønnet i lønnstrinn 52 og over får et tillegg på 1,07 prosent, mens de i lønnstrinn 19 til 51 får et tillegg fra 4.200 til 4.500 kroner.

Det settes ikke av sentrale midler til lokale forhandlinger. Men man åpner for at det kan forhandles lokalt etter HTA 2.3.3 dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for det. Det betyr at eventuelle forhandlinger betinger dekning på virksomhetens budsjett. Virkningstidspunkt settes til 1. august. Likelønn skal prioriteres. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2013.

Forhandlingsleder Rikke C. Ringsrød i Akademikerne stat sier at oppgjøret ikke løser de reelle utfordringene i staten og peker på betydelige feil og mangler i systemet. At man likevel har valgt å akseptere statens tilbud om et generelt tillegg, begrunnes med at den disponible rammen var svært lav og at oppgjøret innebærer reallønnsforbedringer for alle medlemmene.

Her kan du lese protokollen fra lønnsoppgjøret i staten med ny lønnstabell og her er pressemeldingen fra Akademikerne stat om at man aksepterer årets lønnsoppgjør.

 

Lønnsoppgjøret 2013 er i gang (26.04.13)

Fredag 12. april kl. 10.00 overleverte Akademikerne stat sitt krav i forbindelse med åpningen av forhandlingene i mellomoppgjøret. Krav 2 ble overlevert 26. april, hvor det kreves 1,2% til lokale forhandlinger.

Lønnsoppgjøret 2013 i staten er et mellomoppgjør. Det vil si at det ikke forhandles om avtaletekst, men utelukkende om økonomiske forhold. NITO er i disse forhandlingene representert ved Akademikerne. Første krav ble overlevert 12. april i forbindelse med åpningen av forhandlingene i mellomoppgjøret. Her kreves det at all økonomi avsettes til lokale forhandlinger, uten at kravet tallfestes. Krav 2 ble overlevert 26. april, hvor det kreves 1,2% til lokale forhandlinger. Partene har nå frist på seg til midnatt 30. april for å komme til enighet.

Les mer om lønnsoppgjøret i staten på NITO sine sider http://www.nito.no/Lonn/Arets-lonnsoppgjor/Stat/ og på Akademikerne sine sider http://www.akademikerne.no/lonnsoppgjoret-i-offentlig-sektor1

 

Årsmøte og etatskonferanse 2013 i Tromsø (26.04.2013)

NUHs årsmøte og etatskonferanse holdes i år i Tromsø, 2.-4. juni. Programmet inneholder blant annet et besøk til Universitetet i Tromsø (UiT) hvor rektor Jarle Aarbakke skal fortelle oss om fusjonene og omstillingsprosessene de har vært gjennom, og et lynkurs i lønnssamtalen med Christian Tengs fra Akademikerne.

Vi tror Tromsø vil by på en flott ramme for årets konferanse og gleder oss til å møte dere der!

 

NUH med innspill til Forskningsmeldingen 2013 (26.04.2013)

Styret i NUH har på forespørsel fra NITO gått gjennom Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer - kunnskap gir muligheter, og gitt våre tilbakemeldinger på denne. Vi har fokusert på langsiktige prioriteringer, rekruttering og karriæreveier samt samspill mellom forskning og utdanning. NUHs tilbakemelding til NITO finner du her, og NITOs innspill til KUF-komiteen på Stortinget finner du her.

 

AKADEMIKERNE større enn UNIO i Stat (27.02.2013)

Akademikerne har over lang tid hatt en positiv medlemsutvikling. Medregnet NITOs medlemmer har Akademikerne nå flere medlemmer enn UNIO i forhandlingsområdet Stat.

Akademikerne opplyser i dag at vi nå er nest størst innen vårt forhandlingsområde. Medlemstallene er ved utgangen av februar:

Akademikerne stat:          30726 medlemmer (+1146/3,9 % fra 2012) 
Unio stat:                         30622 medlemmer

Tallene inkluderer NITOs medlemmer. Vi utgjør et betydelig tillegg til Akademikernes ordinære medlemmer, og det gode sentrale samarbeidet mellom oss og Akademikerne gjør vi får bedre muligheter til å få gjennom vår lønnspolitikk i forhandlinger.  

 

Hektisk høst for NUH (18.12.2012)

Statsbudsjettet 2012I tillegg til deltakelse på Kongressen 2012 har NUH deltatt på Ingeniørutdanningskonferansen på Gardermoen, Etats-konferansen NITO Stat på Leangkollen og Akademikerkonferanse for UH-sektoren. Vi har også jobbet med support til lokale forhandlinger og omstillinger ved flere av våre institusjoner. NUHs leder Anne Gravdahl fikk på vegne av NITOs 76 000 medlemmer presentere NITOs høringsinnspill til statsbudsjettet til KUF-komiteen på Stortinget:  http://www.nito.no/dm/public/330473.PDF

NUH opplever at NITO i stor grad kontakter oss når det er aktuelle saker vi kan bidra til og det er meget positivt.

Vi ønsker dere alle en god jul og et fremgangsrikt nytt år!

 

NITO-kongressen 2012 (02.10.2012)

NITOs 4. kongress ble på Rica Hell Hotel i slutten av september, se http://nitokongressen.no/.

Vi gratulerer vårt nye presidentskap: President Trond Markussen og visepresident Robert Gærnæ som skal ta fatt på nye spennende oppgaver med en enstemming kongress i ryggen. Samtidig takker vi avtroppet president Marit Stykket for et godt samarbeide og gratulerer med det vel fortjente æresmedlemskapet.

NUH gratulerer Harald Bruland fra Høyskolen i Sør-Trøndelag og ønsker han lykke til som nytt styremedlem i Hovedstyret.

 

Ann-Kristin Tveten og Anne Gravdahl deltok fra henholdsvis FU stat og NUH, begge tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Flere av våre medlemmer deltok for avdelingene og da også med stemmerett. Mange av våre uttalte seg på talerstolen og twitret flittig med #nito2012. Under debatter ble tweetsene vist på storskjermen, og på den måten "deltok" i debatten.

Se nitokongressen.no for informasjon og sakspapirer.

Spesielt interessant for våre medlemmer er følgende uttalelser som ble vedtatt av Kongressen:

Sak nr. 9 A. Politisk standpunkt om Realfag og teknologi
Hovedstyremedlem Inger Annie Moe presenterte forslaget.
Vedtatt ved akklamasjon.

Sak nr. 9 B. Politisk standpunkt om Ingeniørutdanning
Hovedstyremedlem Tor Simonsen presenterte forslaget.
Vedtatt ved akklamasjon.

og Sak L7.12 som omhandler etatsgruppenes rett til deltakelse på Kongressen.

NUH ser frem til å fortsatt kunne delta på denne viktigste møteplassen i NITO etter at det ble vedtatt en lovendring i § 4.1.2 nytt tredje ledd: Etats- og konserngrupper som har mer enn 500 medlemmer kan hver møte på kongressen med en observatør med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett

 

NUH i møte på Stortinget (13.08.2012)

NUH har lenge vært bekymret for økonomien for våre utdannings- og forskningsinstitusjoner - se for eksempel våre kommentarer til “Handlingsrom for kvalitet” og uttalelse om UH-sektorens handlingsrom.

Spesielt for real- og teknologifagene er behovet stort for tungt forskningsutstyr som drar midler til drift og vedlikehold uavhengig av svingninger i studenttall og volum på oppdragsforskning. Vi har også rapportert til Hovedstyret at utviklingen i sektoren fører til at lønnsnivået for hele sektoren sakker akterut i forhold til snittet i statssektoren.

På bakgrunn av de initiativer vi har tatt var Anne Gravdahl invitert med av NITOs Samfunnspolitiske avdeling på møte på Stortinget med Marit Stykket og Trine Skei Grande som er Venstres representant i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite. Der fikk hun blant annet understreket hvor viktig det er at Venstre er med på å kreve høyere basisbevilgninger til universiteter og høyskoler. Det er tydelig at Venstre er opptatt av UH-politikk og godt oppdaterte på det området.

 

Etatsgruppekonferanse og årsmøte 2012 (04.06. - 06.06. 2012)

NUHs Etatsgruppekonferanse og årsmøte ble i år avhold i Sveriges hovedstad Stockholm. Vi var i år innkvartert på designhotellet Nordic Sea Hotell. Hotellet hadde praktisk beliggenhet og rommene var akkurat store nok til en koffert og en seng.

For anledningen var møtelokalet Revet, med beliggenhet midt i hotellet, innleid til foredragene som stod på programmet mandag. Anne Cathrine Berger og Marianne Bevum fra NITOs samfunnspolitiske avdeling hadde hver sin presentasjon om sine nye oppgaver i NITO og sine perspektiv på utfordringene vi i NUH jobber med. Lønnstatistikkene ble presentert av Kåre, og alle foredragene var innledende for videre arbeid med gruppeoppgaver.

Tirsdagen var det klart for tur til KTH, Sveriges største universitet for teknisk utdanning. Her fikk vi presentert Attract prosjektet ved prosjektleder Mirko Varano. Prosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt som ser på ulike tema innenfor rekruttering av studenter til ingeniør studier og hva som må til for å beholde og uteksaminere studentene. Etter lunsj var det klart for løsing av gruppeoppgaver. Oppgavene var basert på de ulike tema som vi har hadde vært innom så langt i konferansen.

Onsdag var satt av til årsmøte og en presentasjon av årets lønnsoppgjør av FU medlem Ann-Kristin. Årsmøtet ble avhold i møtelokalet Revet. Etter årsmøtet var det åpent for debatt rundt aktuelle tema og det ble gitt opplysninger om opplæring og kurs i regi av NITO denne høsten.

 

Anvendelse av matematikk i ingeniøryrket - (07.03.2012)

Matematikksenteret

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (matematikksenteret) skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for matematikkdidaktisk kompetanse. Det skal foregå forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til senterets virksomhet. Forskningen og utviklingsarbeidet som foregår ved senteret, skal være skolebasert. Anbefalinger og tiltak fra senteret skal baseres på kunnskap etablert gjennom utprøving i praksisfeltet.

Senteret skal legge vekt på å utvikle arbeidsmetoder og eksempler på undervisningsmateriell som bidrar til å gjøre matematikkopplæringen variert, spennende og levende for elever og studenter på et høyt faglig nivå. Arbeid med grunnleggende begrepsforståelse, ferdigheter og evne til å møte ukjente problemstillinger med et utvalg av matematisk "verktøy" skal forenes med å velge innfallsvinkler og temaer som virker motiverende på de som skal lære. Kunnskap om læremidler i matematikk og matematikkdidaktikk og utvikling av gode undervisningsopplegg skal utvikles, utprøves og spres.

Matematikksenteret arbeider nå med å lage en oversikt over hvordan ulike yrker anvender matematikk.

Oversikten skal hjelpe lærere i grunnskolen og i videregående opplæring med å gi gode svar når elevene spør: "Hvorfor må vi lære dette?". NITO har sagt seg villig til å hjelpe til med å få inn så mange eksempler som mulig innen ingeniøryrket, og vi håper at du kan bidra til dette ved å melde inn eksempler du mener kan brukes i denne sammenhengen. Det er laget et spørreskjema som du kan fylle ut ved å klikke på denne lenken:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGl0NWtvbU1ZX1lSS3BxS2hJLU5XV1E6MQ .

Mer informasjon om matematikksenteret finner du her.

 

grafUH-sektorens handlingsrom (17.11.2011)

NUH har over tid sett med bekymring på at våre institusjoner har et begrenset handlingsrom. UH-sektoren er i stor grad avhengig av eksterne finansieringskilder, og ofte krever dette at en må stille med egenandel - som igjen må tas fra grunnbevilgningen. Dette er noen grunner til at institusjonene ikke klarer å sette av midler fra driftsbudsjettet til lokale forhandlinger.  Lønnsutviklingen for kompetansegruppene i universitets- og høgskolesektoren går derfor feil vei i forhold til andre statsetater. Grafen til høyre viser snittlønn for ingeniører i NUH i prosent av ingeniører i Stat i årene 2008 – 2011.

Problemstillingen har NUHs styre diskutert med presidentskapet i NITO og vil ta det opp som tema på NITOs konferanse for etatsgruppene som arrangeres om ikke lenge. Vi vil også forsøke sammen med NITOs President å få belyst problemet med begrenset handlingsrom i møte med KD. Temaet vil også bli fulgt opp på vårens NUH-konferanse.

 

 

Omorganiseringer i U&H-sektoren (03.10.2011)

Det skjer stadige endringer i universitets- og høgskolesektoren. Fire nye universitet er vokst fram, og vi ser et utvidet samarbeid mellom høgskolene.

Den siste formelle endringen er sammenslåingen av høgskolene i Oslo og Akershus som ble foretatt 1. august. Den nye Høgskolen i Oslo og Akershus har nå fire fakultet og har som et vedtatt mål at den nye høgskolen i løpet av få år skal oppnå universitetsstatus og utvikle seg til å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

De andre høgskolene ved Oslofjorden har etablert Oslofjordalliansen sammen med UMB "for å gi deg som student større valgfrihet, bedre karrieremuligheter og et enda bedre studietilbud".

Tilsvarende har Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) samarbeid med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland om Prosjekt Innlandsuniversitetet. Målet med prosjektet er å kunne sende søknad om universitetsstatus for Universitetet i Innlandet innen 1.1.2015.

Det neste vi venter på er byggestart på nybygget som skal huse nåværende NVH når dette flyttes til Ås og slås sammen med UMB.

 

NUH's årsmøte og etatskonferanse 2011 (mai 2011)

NUH arrangerte for første gang vårt årsmøte og konferanse i Helsinki, Finland. Møtet gikk av stabelen i perioden 23. - 25. mai 2011. På årsmøtet ble de tradisjonelle postene gjennomgått, blant disse valg av nytt styre for NUH. To styrerepresentanter og en suppleant var på valg. Foruten gjenvalg av John Grønli ble Ann-Kristin Tveten valgt inn i styret og Arne Grevskott valgt som ny suppleant. Se også liste over vårt nåværende styre og referat fra etatskonferansen.

 

 

Mellomårsoppgjøret i staten er i havn (02.05.2011)

Akademikerne meddelte i går kveld kl. 20.00 at man godtak statens siste tilbud.

Tilbudet har en økonomisk ramme på 3,94 % inklusive overheng og beregnet lønnsglidning for 2011. Mesteparten er brukt til å regulere hovedlønnstabellen (A-tabellen).

Tabellen er regulert med 7.000 kroner opp til ltr. 34. I det videre intervallet opp til ltr. 52 gis et moderat stigende tillegg opp til 7.300 kroner. Fra ltr. 53 og oppover er tillegget på 1,72 %.

I tillegg er det avsatt en beskjeden pott på 0,15 % til lokale forhandlinger pr. 1. oktober 2011.

Statens endelige skisse PDF

 

UiNUniversitetet i Nordland offisielt åpnet (31.03.2011)

Åpnig av UiNVårt nye universitet, Universitetet i Nordland, ble i dag offisielt åpnet av H.K.H. kronprins Haakon. NUH gratulerer både det unge universitetet og Nordland med nyetableringen. Det er bare ti år siden arbeidet startet med å gjøre om høgskolen til universitet.

Dette er vårt åttende universitet, og vil være en drivkraft for samarbeid med samfunns- og næringslivet i regionen. 

Les omtale, bilder og video fra åpningen i Avisa Nordland
og oppslag på Departementets nettsider

Universitetet ble etablert i begynnelsen av 2011 - som av Tora Aasland er utnevnt til å være Vitenskapsåret. Vi har store forhåpninger til hva Aasland og KD får ut av dette året. Mange aktører, blant dem NITO, har over mange år engasjert seg i arbeidet med å øke ungdoms interesse for realfag og teknologi. INGEVA (NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen) fortalte også at ingeniørutdanningene har store utfordringer foran seg med å etablere en bedre forskningsbasert utdanning. Tilsvarende har vi sett at realfagsfakultetene ved universitetene sliter med begrenset handlingsrom.

Det gjenstår å se i hvilken grad utnevnelsen av Vitenskapsåret får betydning for prioriteringene i statsbudsjettet.

Mangel på ingeniører (11.02.2011)

Aktiviteten i norsk næringsliv er på vei opp, det merkes også på etterspørselen etter ingeniørfaglig kompetanse. Det er nå lett for kandidater fra ingeniørutdanningene å få jobb etter endt studie.

Fra Sør-Trøndelag meldes det om gode tider både for kandidater fra HiST og NTNU, se nyhetsoppslag fra NRK. Ved Høgskolen i Vestfold har det i lang tid vært arrangert karrieredager for studentene. Årets arrangement ble det største og mest vellykkede som noensinne er arranger der. Se omtale og video fra karrieredagene ved HiVe.

 

Ny attraktiv, innovativ og krevende ingeniørutdanning (07.02.2011)

Ny rammeplan for ingeniørutdanning er nå fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Den nye rammeplanen skal sikre en ingeniørutdanning av høy faglig kvalitet som anerkjennes nasjonalt og internasjonalt, melder KD på sine nettsider.

Den nye forskriften er kortfattet med hovedvekt på formål, kandidatenes forventede læringsutbytte og utdanningenes oppbygging. Det er lagt til rette for et internasjonalt semester og en bacheloroppgave på 20 studiepoeng. En viktig målsetting har vært at studentene skal få tilbud om en integrert utdanning med helhet og sammenheng mellom arbeidsmetoder, fag, emner, teori og praksis.

Kunnskapsdepartementet har satt av 4 millioner kroner til arbeid med å følge opp den nye rammeplanen. Departementet vil samarbeide tett med Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) for å stimulere til økt faglig samarbeid mellom lærestedene og bidra til erfaringsspredning, ansvarsdeling og kompetanseutvikling i de faglige miljøene.

 

Pensjon?Hva får jeg i pensjon? (10.01.2011)

www.nito.no skriver at  mange NITO-medlemmer ikke har oversikt over egne pensjonsordninger, og vet  derfor  heller ikke hvor mye de vil ha å leve  av  når de går av med pensjon.  

Det har vært mye usikkerhet omkring pensjonsordningene. Det er også fortsatt noen løse tråder med hensyn på statspensjonen. Vi har derfor samlet noen lenker  hvor  du  kan finne nyttig informasjon om hva du kan forvente i pensjon

 

Eldre nyheter »

Lenker til aktuell informasjon

IA og seniorpolitikk Kunnskaps-departementetLovdata
(Lover, stortingsvedtak,
forskrifter mm)
NITOs reise-regningsskjema NUHs retningslinjer NUH anno 1974 NUHs debattforum NUHs høringssvar Om tjenestereiser